Logo

Eвропейският съюз: Предизвикателства за съществени промени

Кондарев, Тодор (2018) Eвропейският съюз: Предизвикателства за съществени промени. In: Европейски разногласия и световен хаос = European discords and world disorder. Издателски комплекс - УНСС, София, pp. 32-41. ISBN 9786192320539

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
4MB

Abstract

Докладът „Eвропейският съюз: Предизвикателства за съществени промени” представя анализ на икономическите и социални промени, настъпили в Европейския съюз от неговото възникване до сегашното му положение на световната сцена, като единствения по рода си, и най-влиятелния и икономически силен Съюз съществуващ по света. По-конкретно са разгледани Договорите от Маастрихт и Лисабон и е направен сравнителен анализ в хронологичен ред на развитието на промените, които те въвеждат в организацията на европейско (наднационално) ниво. Сферата на влияние (компетенциите) на ЕС в държавите-членки се измества все повече от национално към наднационално ниво. Европейското право (законодателство) става задължително за прилагане в Общността във все повече сектори, като: митнически съюз; установяване на необходимите за функционирането на вътрешния пазар правила относно конкуренцията; парична политика на държавите от Еврозоната; опазване на морските биологични ресурси; обща търговска политика и др. ЕС е изправен пред необходимостта да продължи развитието си след настъпилите по света промени през последното десетилетие: от една страна разширяването с дванадесет нови страни-членки, довели до приобщаването на нови търговки пазари и потенциал за икономически растеж, от друга засилващия се сепаратизъм в Европа и угроза от фрагментация в Съюза, особено след “Brexit” и решението на Великобритания да го напусне. В международен план военните конфликти в Близкия Изток и Арабския свят (Сирия, Афганистан, Ирак и др.), между Украйна и Русия, както и неспиращият емигрантски поток от търсещи закрила и убежище политически и икономически бежанци (от Африка, Азия и Европа) поставя под сериозен въпрос способността на ЕС да действа, като едно цяло, при възникването на кризи на европейско и световно ниво. Това доведе до разработването на няколко нови различни сценария за развитие (пътя, по който да тръгне ЕС), и лансирането сред европейската общност на така наречената „Бяла книга за бъдещето на Европа” от Европейската комисия. В доклада са разгледани петте сценария на развитие на Съюза, както и очакваните промени в положителна и отрицателна посока, които ще настъпят при прилагането на всеки един от тях: “Продължаваме, както досега“; „Остава само единния пазар“; „Тези, които искат да правят повече, правят повече“; Правим по-малко, но по-ефективно“;„Правим много повече заедно“. The current paper “European Union: Challenges for substantially changes” presents a an analysis on the economic and social changes in European Union (EU) which have come in it from its foundation until the current state on the world stage as an unique, most influential and economically strong union worldwide. Especially, we have reviewed and we have made comparative analyses in chronological order on the main changes of EU, introduced by the Treaty of Maastricht (1992, in force from 1993) and The Treaty of Lisbon (2007, in force from 2009, concerning the organization on European (supranational) level. The competences of EU on the member countries moves more and more from national to the European level. The European legislation becomes more and more obligatory and applicable in the Union in more and more sectors like Customs union; establishment of completion rules in local markets; monetary policy in Eurozone members; protection of the sea biological resources; common trade policy, etc. EU has faced the necessity of continuing its development after the new world changes in the last decade: first, extension with twelve new members and respective trade markets and economic potential for economic growth and, second, the increasing separatism in Europe and a menace of fragmentation in the Union, especially after the Brexit and the British decision the leave the EU. In international aspect, the military conflicts in the Near East and the Arab World (Syria, Afghanistan, Iraq) and conflict between Ukraine and Russia, as well as the continuous stream of political and economic immigrants, seeking for asylum and protection (from Africa, Asia and Europe), resulted in serious doubts about the ability of EU to act, as a whole, when some crises appear on European level or worldwide. As a result some different new scenarios were designed for development (the ways that EU would follow) and a White Paper on The Future of Europe was announced by the European Commission. In the present paper five scenarios for the future EC development are reviewed and the expected positive or negative changes that could appear when applied each of them are analysed: “Carrying on”; “Nothing but the single market”; “Those who want more do more”; “Doing less more efficiently”; “Doing much more together”.

Item Type:Book Section
Subjects:Political sciences > International Relations
Political sciences > Civil and political rights
Political sciences > Political sciences. Theory and philosophy
Political sciences > Systems of governments and states
Political sciences > World politics. Diplomacy
ID Code:3596
Deposited By: Todor . Kondarev
Deposited On:29 Mar 2018 08:28
Last Modified:04 Apr 2020 23:18

Repository Staff Only: item control page