Приложение на вътрешния контрол в съвременната практика

Илиев, Пламен (2021) Приложение на вътрешния контрол в съвременната практика. Working Paper. Нов български университет. (Unpublished)

[thumbnail of Приложение на вътр. контрол в практиката-студия (1) (1).pdf]
Preview
PDF
Приложение на вътр. контрол в практиката-студия (1) (1).pdf

1MB

Abstract

РЕЗЮМЕ:Вътрешният одит и вътрешният контрол са два задължителни компонента на всеки тип организация, в публичния сектор. По принцип тези два термина често се объркват и се използват взаимозаменяемо; въпреки това те са различни един от друг. Ключовата разлика между вътрешния одит и вътрешния контрол е, че вътрешният одит е функция, която осигурява независима и обективна гаранция, че системата за вътрешен контрол и управление на риска функционира ефективно, докато вътрешният контрол е системата, прилагана от компания за осигуряване на целостта на финансовите и счетоводна информация и че тя напредва към успешно постигане на своите цели.
Основната причина за въвеждането на процедури за вътрешен контрол е да се гарантира, че рисковете, пред които е изправена компанията, са смекчени. Дори когато съществува ефективна система за вътрешен контрол, няма гаранция, че рисковете ще бъдат напълно премахнати; те обаче могат да бъдат контролирани от причиняване на значителни разрушения за компанията.
Разликата между вътрешния одит и вътрешния контрол е ясна поради неговия характер и приложимост. Докато смекчаването на рисковете чрез подходящ контрол и гарантиране, че организацията не е възпрепятствана да постигне целите си, е целта на вътрешния контро, а целта на вътрешния одит е да се провери дали вътрешния контрол функционира по предназначение. Историята вече познава корпорации като Енрон и Леман Брадърс, а можи би и КТБ у нас се сринаха поради липсата на стабилна система за вътрешен контрол и ефективна функция за вътрешен одит.
Обърнато е внимание на необходимостта от вътрешен контрол и значениета на модела COSO, компоненти на вътрешния контрол, изграждане и съдържание на системата за финансово управление и контрол (СФУК), необходимостта и целите пред вътрешния одит, както и дейности по осъществяване и реализация на контрола и одита и резултатите от него.
ABSTRACT: : Internal audit and internal control are two mandatory components of any type of organization in the public sector. In general, these two terms are often confused and used interchangeably; however, they are different from each other. The key difference between internal audit and internal control is that internal audit is a function that provides an independent and objective guarantee that the internal control and risk management system functions effectively, while internal control is the system applied by a company to ensure the integrity of financial and accounting information and that it is progressing towards successfully achieving its objectives.
The main reason for introducing internal control procedures is to ensure that the risks faced by the company are mitigated. Even when there is an effective internal control system, there is no guarantee that the risks will be completely eliminated; however, they can be controlled by causing significant damage to the company. The difference between internal audit and internal control is clear due to its nature and applicability. While mitigating risks through proper control and ensuring that the organization is not hindered from achieving its objectives is the purpose of internal control, and the purpose of internal audit is to verify that internal control is functioning as intended. History already knows corporations like Enron and Lehman Brothers, and maybe CCB in our country collapsed due to the lack of a stable system of internal control and an effective internal audit function. Attention is paid to the need for internal control and the importance of the COSO model, components of internal control, construction and content of the financial management and control system (CFMS), the need and objectives for internal audit, as well as activities for implementation and implementation of control and audit and its results.

Item Type:Monograph (Working Paper)
Uncontrolled Keywords:вътрешен контрол, одит, финансово управление, СФУК, COSO, internal control, audit, financial management, FMCS
Subjects:Economic and business Administration > Accounting
Economic and business Administration > Economic history
Economic and business Administration > Economic statistics
Economic and business Administration > Economic systems and theory
Economic and business Administration > Finance. Banks and banking
Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:4462
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:13 Sep 2021 06:54
Last Modified:13 Sep 2021 06:54

Repository Staff Only: item control page