Нов публичен мениджмънт на службите за сигурност в Република България

Арабаджийски, Николай (2012) Нов публичен мениджмънт на службите за сигурност в Република България. In: Сборник доклади от научна конференция "Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност", 30.11.-1.12.2011 г. : Т. 6. Национален военен университет "Васил Левски", Велико Търново, pp. 98-107. ISBN 9789547530898

[thumbnail of 6_Doklad_NVU.doc] MS Word
6_Doklad_NVU.doc

97kB

Official URL: http://www.nvu.bg/node/487

Abstract

ABSTRACT: The actuality of the report’s subject is excerpted by the dynamic changing environment in the security sector of Republic of Bulgaria. The reviewed target is the Bulgarian security offices: the National Reconnaissance Office (NSR), the National Guard Office (NSO), the State Agency "National Security" (DANS), the "Military Information" office of the Ministry of Defence, Chief Directorate "Control of Organized Crime" and specialized directorate "Operative technical operations" at the Ministry of Interior. Subject of research is: theoretical aspects for defining and establishing in the Bulgarian legislation the concept of "security offices" and the impact of "new public management" in these offices.
РЕЗЮМЕ: Актуалността на темата на доклада е продиктувана от динамично променящата се среда в сектора за сигурност в Република България. Обект на разглеждане са българските служби за сигурност: Националната разузнавателна служба (НРС), Националната служба за охрана (НСО), Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Служба "Военна информация" на Министерството на отбраната, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и специализираната дирекция "Оперативно технически операции" (СДОТО) на МВР. Предмет на изследване са: теоретичните аспекти за дефиниране и установяване в българското законодателство на понятието за "служби за сигурност" и отражението на "новия публичен мениджмънт" в тези служби.
В доклада се прави опит да бъдат защитени тезите, че:
- е необходимо унифициране на теоретичните и законови определения на понятието за "служби за сигурност", като се изведат основните характеристики, които определят тяхната идентична същност;
- трансферът на управленски подходи и техники от частния към публичния сектор, характерен за "новия публичен мениджмънт" не е осъществен в някои от българските "служби за сигурност".

Item Type:Book Section
Additional Information:TITLE: New Public Management in security offices in Republic of Bulgaria, AUTHOR: Prof. Nikolay Arabadzhiyski, Ph.D. New Bulgarian University
Uncontrolled Keywords:нов публичен мениджмънт; служби за сигурност, New Public Management; security offices
Subjects:Public administration > Public administration
Public administration > Public safety. International safety
ID Code:1148
Deposited By: Проф. д-р Николай Арабаджийски
Deposited On:27 Apr 2012 09:19
Last Modified:26 Apr 2013 12:59

Repository Staff Only: item control page