Logo

Политика


Правила за създаване и развитие на Научен електронен архив на НБУ
1. Цел
1.1.Научният електронен архив на Нов български университет (НЕА на НБУ) е единно отворено електронно пространство, което осигурява дълготрайно съхранение на електронни документи и съдейства за разпространение на научни резултати в глобалната мрежа - Интернет.
2. Кой депозира
2.1. В НЕА на НБУ могат да депозират преподаватели (щатни и хонорувани) и докторанти на НБУ.
2.2. В НЕА на НБУ може да депозира единствено авторът, ако отговаря на условието в т. 2.1.
2.3. В случай на съавторство е необходимо поне един от авторите да отговаря на условието по т.2.1.
3. Какво се депозира
3.1. Видове документи:
3.1.1. Публикувани документи по какъвто и да било начин (традиционен или електронен). В този случай е необходимо да е изпълнено едно от следните условия:
а.) Авторът, който депозира да е носител на авторското право върху документа.
б.) Ако авторските права принадлежат на Издател или друга организация, то авторът трябва да разполага с разрешение за депозиране на документа.
в.) Ако документът е публикуван от Издателството на НБУ, то трябва тиражът да е изчерпан (за книги) или да са изминали три години от публикуването му (при сборници със статии или периодични издания).
3.1.2.Непубликувани документи. В този случай авторът, който депозира непубликуван документ носи отговорността за спазване на възприетите етични норми и гарантира научното или художественото качество на съдържанието.
3.2. Типовете документи са изброени в потребителския интерфейс на софтуера, управляващ НЕА на НБУ.
4. Отговорност
4.1. Отговорността за съдържанието на депозиран документ се носи от лицето, което го е депозирало в съответствие със “Споразумение за депозит в Научен електронен архив на НБУ”. Потвърждението за депозит се счита за своеобразен подпис на това споразумение.