Длъжности в публичната администрация

Арабаджийски, Николай (2010) Длъжности в публичната администрация. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ, 5. pp. 1-20. ISSN 1313-4760

[thumbnail of 9_DLAJNOSTI.doc] MS Word
9_DLAJNOSTI.doc

164kB

Official URL: http://ebox.nbu.bg/pa2010/4_Arabadjiiski%20-%20Dla...

Abstract

ABSTRACT: Nature and classification of positions of the civil servants in Bulgaria have not been subject to independent scientific research. Existing development on this issue are scarce. This determines the timeliness of the research. Under review are the employees in the system of public administration in Bulgaria.
Subject of research are:
- Types of employees in the system of public administration;
- Classification of posts of civil servants in Bulgaria.
The aim of the study is to clarify the basic characteristics of civil servants and persons working under an employment contract and the classification of their positions in accordance with Bulgarian legislation.
To reach this goal are determined following tasks:
- Theoretical developments are analyzed to clarify the nature of the main types of public administration - civil servants and persons working under an employment contract, namely:
• to which branch of legal science are concerned;
• the main characteristics defining them;
• establish themselves as the current Bulgarian legislation.
- It is conducted a legal analysis of existing legislation governing the classification of positions of employees in different structures of the system of public administration in Bulgaria.
In the research an attempt is made to prove the thesis that the existing diversity of types of positions of employees in public administration in Bulgaria hinders their mobility.
РЕЗЮМЕ: Същността и класификацията на длъжностите на служителите в публичната администрация в Република България не са били предмет на самостоятелно научно изследване. Съществуващите разработки по тази проблематика са оскъдни. Това предопределя актуалността на разработката. Обект на разглеждане са служителите в системата на публичната администрация в Република България. Предмет на изследване са:
- видовете служители в системата на публичната администрация;
- класификацията на длъжностите на служителите в публичната администрация на Република България.
Целта на разработката е да се изяснят основните характеристики на понятията „държавен служител” и „лица, работещи по трудово правоотношение”, както и класификацията на техните длъжности в съответствие с действащото българско законодателство.
За постигане на тази цел са решени следните задачи:
- анализирани са теоретични разработки за изясняване същността на основните видове служители в публичната администрация - „държавни служители” и „лица, работещи по трудово правоотношение”, а именно:
• към кой клон на правната наука се отнасят;
• основните белези, които ги определят;
• установяването им според съвременното българско
законодателство.
- извършен е правен анализ на действащото законодателство, регламентиращо класификацията на длъжностите на служителите в отделните структури от системата на публичната администрация в Република България.
В разработката се прави опит да бъде защитена тезата, че съществуващото многообразие на видовете длъжности на служителите в публичната администрация в Република България затруднява тяхната мобилност.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: Positions in Public Administration, AUTHOR: Assoc. Prof. Nikolai Arabadzhiyski, Ph.D.
Uncontrolled Keywords:държавни служители, лица, работещи по трудово правоотношение, длъжности, civil servants, persons employed under an employment contract, positions
Subjects:Public administration > Public administration
ID Code:1151
Deposited By: Проф. д-р Николай Арабаджийски
Deposited On:27 Apr 2012 12:05
Last Modified:28 Aug 2012 12:30

Repository Staff Only: item control page