Европейското образователно пространство - предизвикателство пред висшето образование в България

Иванова, Мария Ал. (2009) Европейското образователно пространство - предизвикателство пред висшето образование в България. In: Икономиката на знанието и глобалният прогрес : сборник с доклади от първа национална конференция на докторанти по стопански науки и управление, проведена на 11 декември 2008 г. Авангард прима, София, pp. 28-43. ISBN 9789543235438

[thumbnail of SDOC0311.pdf]
Preview
PDF
SDOC0311.pdf

1MB

Abstract

Висшето образование в България е изправено пред един от най-отговорните етапи на своето развитие. Страната ни е пълноправен член на Европейския съюз. Този факт изправя образователната ни система пред предизвикателства свързани с:
• Изграждане на общество на знанието. Този процес обосновава икономическата перспектива в България за поддържане на висок икономически растеж чрез динамична, конкурентоспособна и високо технологична икономика, основана на знанието - в съответствие с принципите на устойчивото екологично и регионално развитие;
• Повишаване качеството и потенциала на човешкия капитал с цел достигане на равнища на заетост, доходи и социална интеграция, осигуряващи високо качество на труд и живот.
Висшето образование е индивидуално и обществено благо и затова е лична и обществена отговорност. Достъпът до различните степени и форми на висше образование при равни условия е право на всеки гражданин, но неговото придобиване е зависимо от личностния потенциал и ресурси на индивида.
В рамките на Европейския съюз, висшите училища участват равностойно в пазара на образователни услуги, тъй като основният резултат от тяхната дейност получава пазарна реализация. Те съобразяват своята дейност с пазарните механизми, защото свободната конкуренция е основен двигател на тяхното развитие. Висшето образование e сфера, в която доминиращи са академичните ценности и норми.

“Европа на познанието се възприема като фактор на човешкото и социално развитие и като необходим елемент за засилване и обогатяване на европейското самосъзнание. Самосъзнание, което е в състояние да даде на своите граждани необходимите познания за посрещане предизвикателствата на новото хилядолетие, едновременно с убеждението за необходимостта от споделянето на общи ценности и принадлежност към общо социално и културно пространство.”
Извадки от Болонска декларация, 1999 г.
Процесът на изграждане на Европейското пространство за висше образование е факт. Европейските министри отговарящи за висшето образование потвърдиха своя ангажимент за съгласуване на политиките в рамките на „Процеса Болоня” и се ангажираха за периода до 2010г. да се създаде високо развито и конкурентоспособно Европейско образователно пространство.
България заяви своята ангажираност към този процес още през 1999 г. чрез подписването на Болонската декларация. Така България стана една от страните, приели предизвикателството да изградят "европейска зона на висшето образование" и общ Европейски пазар на висше образование.
Висшето образование (като част от образователната система на България) е система със свои характеристики и качество, елементите на която са взаимно свързани и си взаимодействат. Върху тази система силно влияние оказват:
• новите изисквания на динамично променящата се глобална икономика,
• предизвикателствата на високо конкурентния трудов пазар в рамките на Европейския съюз.
Тези фактори определя образованието като една от сферите с най-голямо значение за икономиката на България, и налагат непрекъснато преразглеждане на целите и качеството на българската образователна система. Адаптивна образователна система е основна за обществото, защото образованите граждани не се боят от разнообразието и уважават различното мислене на другите хора. Те са по-квалифицирани служители и по-претенциозни към качеството на потребяваните продукти и услуги, което стимулира конкуренцията и иновациите.
Институции, политически сили, социални партньори, неправителствени организации, всички граждани на България са заинтересовани българското висше образование да даде своя принос към ЕС като равностоен партньор с ясно и категорично заявено конкурентно предимство.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:европейско образователно пространство, висше образование, фактори на външната среда, състояние, переспективи, предизвикателства
Subjects:Education > Higher education
ID Code:1232
Deposited By: Mariya MAI Ivanova
Deposited On:06 Jun 2012 09:07
Last Modified:08 Oct 2013 07:55

Repository Staff Only: item control page