Мегалитната култура – туристическа интерпретация

Михайлов, Михаил (2012) Мегалитната култура – туристическа интерпретация. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

[thumbnail of Текст] MS Word (Текст)
Kniga_M Mihailov_Final.doc

755kB
[thumbnail of Приложение 1. Видове мегалити] MS PowerPoint (Приложение 1. Видове мегалити)
vidove mega.ppt

119MB
[thumbnail of Приложение 2. Европейски мегалити] MS PowerPoint (Приложение 2. Европейски мегалити)
megEVR.ppt

173MB
[thumbnail of Приложение 3. Мегалитите в Средиземноморието и по света] MS PowerPoint (Приложение 3. Мегалитите в Средиземноморието и по света)
megaCC.ppt

90MB
[thumbnail of Приложение 4. Мегалитите в България] MS PowerPoint (Приложение 4. Мегалитите в България)
MEGALITI BULGARIA.ppt

153MB

Abstract

ABSTRACT: The paper gives insight to the systematization and interpretation of cultural tourism values of the megalithic era. The author does not claim contributions in the field of history and archeology. The objective is to provide a strategy for the development of cultural tourism and unused opportunities to include megalithic monuments in the cultural tourism product.
Various views are discussed on the terminology, dating and approaches in the analysis of the megalithic culture. The need is stressed for interdisciplinary research of the subject. Myths, legends and traditions are also included, as well as some non-scientifically proven theories, which increase the animation value of the megalithic touristic product.
Megaliths are treated as objects of the cultural tourism, a classification is made of the anthropogenic resourcesand also an analysis of temporal and spatial characteristics of the megalithic culture. Systematized information outlines the guidelines for the development of tourism products and marketing approaches, staff training and funding of research programs related to tourism interpretation of megalithic culture.
Megaliths in Europe, the Mediterranean islands and the world, as well as in Bulgaria are analyzed by location and destination. The thesis is defended that the megalithic cultural values and those of the Thracian culture can be a major component in the vision for development of Bulgarian Cultural Tourism.

РЕЗЮМЕ: Разработката е посветена на систематизацията и туристическата интерпретация на културните ценности от мегалитната епоха. Авторът не претендира за приноси в сферата на историята и археологията. Поставените цели са свързани със стратегията за развитието на културния туризъм и неизползваните възможности за включването на мегалитните паметници в туристически културни продукти.
Разгледани са различните гледни точки по отношение на терминологията, датировката и подходите при анализа на мегалитгната култура. Подчертана е необходимостта от интердисциплинарност при изследване на обекта. Включени са и митове, легенди и предания, както и неприети в научен аспект теории, което способства за туристическата анимация на мегалитните туристически продукти.
Мегалитите са разгледани като обекти на културния туризъм, като е направена класификация на антропогенните ресурси и анализ на времевите и пространствените характеристики на мегалитната култура. Систематизираната информация очертава насоките при разработването на туристически продукти и маркетингови подходи, обучение на персонала и финансиране на изследователски програми, свързани с туристическата интерпретация на мегалитната култура.
Анализирани са по местонахождение и дестинации мегалитите в Европа, Средиземноморските острови и по света, както и тези по българските земи. Защитава се тезата, че мегалитните културни ценности, както и тези на тракийската култура могат да бъдат основен компонент на визията за развитие на българския културен туризъм.

Item Type:Monograph (Working Paper)
Additional Information:TITLE: The Megalithic Culture – a Tourist Interpretation, AUTHOR: Doc. Dr. Mihail Mihailov
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
History.Archaeology > Archaeology
ID Code:1296
Deposited By: доц. д-р Михаил Михайлов
Deposited On:10 Jul 2012 07:44
Last Modified:07 Oct 2013 06:34

Repository Staff Only: item control page