Изчисляване на нетните разходи от предоставяне на универсалната пощенска услуга - необходимост от прагматичен метод

Михайлов, Здравко and Ценов, Валентин (2012) Изчисляване на нетните разходи от предоставяне на универсалната пощенска услуга - необходимост от прагматичен метод. In: XX национална конференция с международно участие "Телеком 2012: Телекомуникациите - фактор за устойчиво развитие на обществото", 18-19 октомври 2012, София, България. (In Press)

[thumbnail of Текст на български език] MS Word (Текст на български език)
FINAL DOCLAD_Телеком_2012.doc

184kB
[thumbnail of Еnglish version] MS Word (Еnglish version)
Calculating the Net Cost of Universal Postal Service-pragmatic approach.doc

140kB
[thumbnail of Презентация] MS PowerPoint (Презентация)
Презентация_Телеком_2012.ppt

173kB

Official URL: http://telecom2012.my.contact.bg/

Abstract

ABSTRACT: Mail messages provide public services. They are fully liberalized with the abolition of the reserved market share. Market regulation can not always meet public needs. This requires the introduction of servicing liabilities that are a financial burden for the operator. The costs should be done with this, which imposes the obligation.
Presented are methods for measuring the net cost. Emphasis is on the risks of using the method "Net avoided costs" - the main motive for this Report.
Proposed is a new, pragmatic approach. Featuring two postal operators. The first is the current operator duties. It provides service through a profitable and unprofitable businesses. The second, "Pragmatic" operator includes only profitable centers of the current operator in the model is a part of it. Pragmatic operator actually avoided some of the costs compared to oblige, as a result of economies of scale and demand conditions.
Formulas are proposed for determining the net costs incurred and practice basic conclusions about the benefits and applicability of the model.

РЕЗЮМЕ: Пощенските съобщения осигуряват обществени услуги. Те се либерализират напълно с премахването на запазения пазарен дял. Пазарното регулиране не винаги може да отговори на обществените потребности. Това налага въвеждането на задължения за обслужване, които са финансова тежест за оператора. Покриването на разходите трябва да се осъществи с помощта на този, който налага задължението.
Представени са методи за измерване на нетните разходи. Акцентирано е на рисковете от използване на метода „Нетни избегнати разходи” - основен мотив за настоящия доклад.
Предложен е нов, прагматичен метод. Участват два пощенски оператора. Първият е действащия оператор със задължения. Той предоставя услугата чрез рентабилни и нерентабилни бизнес центрове. Вторият, "Прагматичен" оператор, обхваща само рентабилните центрове на действащия оператор и в модела се явява част от него. Прагматичният оператор реално избягва част от разходите, в сравнение със задължения оператор, в резултат на икономия на мащаба и условията на търсенето.
Предложени са формули, основни изводи за предимства и приложимост на метода.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Additional Information:TITLE: Calculating the Net Cost of Universal Postal Service – pragmatic approach, AUTHORS: Zdravko Mihaylov, Valentin Tsenov
Uncontrolled Keywords:нетни разходи, универсална пощенска услуга, задължения, net cost of provision of universal postal service, universal service obligation
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Telecommunication > Regulation
Telecommunication > Telecommunication systems and technology
ID Code:1566
Deposited By: доц. д-р по икономика Валентин Ценов
Deposited On:12 Dec 2012 07:51
Last Modified:12 Dec 2012 08:03

Repository Staff Only: item control page