Факторна структура и надеждност на скалите на българската версия на Childhood Autism Spectrum Test (CAST) (Детски тест за спектъра на аутизма, ДТСА)

Джалев, Любомир (2014) Факторна структура и надеждност на скалите на българската версия на Childhood Autism Spectrum Test (CAST) (Детски тест за спектъра на аутизма, ДТСА). Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

[thumbnail of CAST_Article_01_BG.pdf]
Preview
PDF
CAST_Article_01_BG.pdf

449kB

Abstract

В статията са представени първите стъпки при разработването на бъл-гарската версия на Детски тест за спектъра на аутизма (ДТСА). Оригиналният Childhood Autism Spectrum Test (CAST) е скрийнингов въпросник за разкриване на синдроми от аутистичния спектър чрез измерване на социални и комуника-тивни умения на деца. В изследването се търси постигането на две взаимос-вързани цели - разкриване на факторната (скалова) структура на българската версия на CAST и оценка на надеждността на извлечените латентни дименсии. Разкриването на факторната структура е направено чрез прилагане на изсле-дователски факторен анализ, чрез който бяха идентифицирани два възможни модела – дву- и четирифакторен модел с първични фактори. Двата модела бя-ха отхвърлени чрез потвърдителен факторен анализ. Като адекватен на данни-те е приет йерархичен модел с два фактора от първо и един общ фактор от второ равнище. Двата първични фактора, които възпроизвеждат структурата на диагностичните критерии, представени в новото ръководство на Американската психологическа асоциация (APA) DSM-5, имат надеждност съответно 0.92 и 0.89, определена чрез коефициента alpha на Cronbach. За общия фактор alpha възлиза на 0.94.

Item Type:Monograph (Working Paper)
Subjects:Psychology > Differential and developmental psychology
ID Code:2139
Deposited By: ass. prof. Liubomir Djalev
Deposited On:28 Apr 2014 09:00
Last Modified:24 Jul 2020 11:16

Repository Staff Only: item control page