Основи на публичната администрация : Специална част

Арабаджийски, Николай (2005) Основи на публичната администрация : Специална част. Сиела, София. ISBN 9546497568

[thumbnail of OPA_2.doc] MS Word
OPA_2.doc

942kB

Abstract

Настоящият учебник е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината «Основи на публичната администрация». Съдържанието на темите е съобразено с новите научни разработки и изследвания от областта на професионалното направление «Администрация и управление» и достиженията на правните, социалните и политически науки. Тематиката е разработена на базата на действащата нормативна уредба към 01.01.2005г. в Република България отнасяща се до организацията и функционирането на българската публична администрация.
Учебникът е обособен в Обща и Специална част.
Общата част включва теми отнасящи се до: пред-мета, методологията и системата на учебната дисциплина “Основи на публичната администрация”; нейната същност; нормативната основа и функциите на българската публична администрация; принципите на организация на нейната дейност; структурата й; длъжностите в държавната адми-нистрация, статутът и отговорностите на служителите в нея, тяхното обучение и атестиране.
Специалната част включва теми отнасящи се до: етиката в публичната администрация; административното обслужване на физическите и юридическите лица от нея; възлагането на обществени поръчки; достъпът до обществена информация и лични данни осигуряван от публичната администрация; защитата на класифицирана информация от нейни органи; административно-наказателната дейност осъществявана от органи и длъжностни лица на държавната администрация; корупцията в публичната администрация; контролът осъществяван върху нейната дейност; институцията “омбудсман” и значението й за публичната администрация и интегрирането на българската публична администрация с публичните администрации на страните-членки на Европейския съюз.
В общата част тематиката отнасяща се до местното самоуправление и местната администрация е разработена в ограничен обем, а в специалната част не е включена тематиката отнасяща се до публичните финанси. Темите са предмет на изучаване от други учебни дисциплини, като съществуват множество научни разработки, които предоставят необходимите научни знания и умения на обучаваните.
Учебникът е предназначен за студенти обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационните сте-пени «бакалавър» и «магистър» по специалности от профе-сионалнтото направление «Администрация и управление», както и от други студенти, научни работници, експерти и специалисти изучаващи и прилагащи теорията в практиката на публичната администрация.

Item Type:Book
Uncontrolled Keywords:Публична администрациа, държавна администрация
Subjects:Public administration > Public administration
ID Code:263
Deposited By: Проф. д-р Николай Арабаджийски
Deposited On:24 Nov 2008 10:53
Last Modified:07 Feb 2012 08:37

Repository Staff Only: item control page