Прогноза за електроенергийния баланс на Р. България 2025 : Анализ и предложение за въздействие

Лаборатория за управление на рискове (2014) Прогноза за електроенергийния баланс на Р. България 2025 : Анализ и предложение за въздействие. Project Report. Нов български университет, София.

[thumbnail of Прогноза на електроенергийния баланс на Р. България 2025  .pdf]
Preview
PDF
Прогноза на електроенергийния баланс на Р. България 2025 .pdf

1MB

Abstract

Прогнозата е изработена на база тенденциите в производството и потребле-нието на електроенергия в България и след анализ на основните фактори, кои-то определят развитието на електроенергийния пазар. За целта е създаден математико- статистически модел. Основните изводи са:
В следващото десетилетие ще намалява електропотреблението на домакинст-вата заради демографската криза, ще се повишава чувствително енергийната ефективност и същевременно ще расте цената на електроенергията. Икономи-ката ще се приближава до средноевропейското ниво на енергийна интензивност. Ще се намалят загубите в преносната и разпределителните мрежи. Природни-ят газ ще измества електроенергия от потреблението вследствие на конкурен-тната си цена, диверсификацията на доставчиците и увеличения местен добив. Ще се въведат интелигентни мрежи за пренос и разпределение, които ще опти-мизират потреблението на електроенергия.
Освен вътрешното потребление въздействие върху производството ще оказват износът и нарастващите изисквания към генериращите мощности. Общоевро-пейската енергийна система ще направи част от генериращите мощности не-конкурентоспособни, поради тяхната технологична неефективност. Европейс-кото изискване за преход към ниско въглеродна икономика ще наложи значител-ни инвестиции в нови технологии, което ще доведе до съществено повишаване на цената на произведената електроенергия. ВЕИ ще забавят своето развитие поради отпадане на преференциите за тях и ще се развиват главно като де-централизирани конструкции за задоволяване на собствените нужди на жи-лищни и стопански сгради.
На основа на общото въздействие на посочените фактори в заключение на док-лада се представя прогноза за електроенергийния баланс на България, която се анализира и се правят изводи.

Item Type:Monograph (Project Report)
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Economic statistics
Economic and business Administration > Economic systems and theory
Public administration > Public administration
ID Code:2715
Deposited By: Център Анализ и управление на рискове
Deposited On:19 Oct 2015 15:47
Last Modified:19 Oct 2015 15:47

Repository Staff Only: item control page