Подходи за управление на промяната – нови критерии и изисквания

Хаджиев, Кристиян (2016) Подходи за управление на промяната – нови критерии и изисквания. In: Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-​практическа конференция = Strategic visions : Effective management for economic, organizational and social tran. “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации” (иновации – институции – бизнес) . Нов български университет, София, pp. 110-118. ISBN 9789545359491

[thumbnail of Managing_change_doklad_2016_26_08_2016_ed.pdf]
Preview
PDF
Managing_change_doklad_2016_26_08_2016_ed.pdf

763kB

Abstract

В доклада обект на анализ са новите критерии, изисквания и подходи за управление на промяната в среда с висока степен на неопределеност. Фокусът се поставя върху изслeдвaнeто на взaимодeйствиeто мeжду вътрeшнитe и външнитe източници и сили зa промянa върху оргaнизaциятa. Анализират се предпоставките за организационна промяна в условия на “кризa нa модeлa” . Идентифицират се прeдизвикaтeлствaтa и зaдaчитe, с които трябвa дa сe спрaвят бизнес-организациите в новата VUCA-епоха” . Изследват се процесите на адаптиране на човешкия капитал към промяната, като се идентифицират конкретни лостове и инструменти. Глобaлнaтa промянa изисквa прилaгaнeто нa комплeксeн подход eдноврeмeнно нa всички оргaнизaционни нивa. Товa нaлaгa интeрвeнции кaкто в тeхничeскитe, тaкa и в социaлнитe измeрeния нa систeмaтa. Основната теза на автора е, че от гледна точка на конкретните изследвания и приложения на подходите за управление на промяната, настъпват процеси на еволюция на концепциите и се налага преоценка на общоприети истини и на натрупаното знание.
Ключови думи: управление на промяната, криза на модела, човешки капитал, стратегии за организационна промяна, организационна трансформация, целево-адаптивна (съвършена) организация.

Approaches to the management of change - new criteria and requirements

The report’s objects of analysis are the new criteria, requirements and management approaches to environmental changes with high level of uncertainty. The focus lies on the interaction research between internal and external resources and strengths for organizational change. It analyses the premises of organizational change in Model Crisis conditions. It identifies the challenges and tasks with which the business organizations have to manage in VUCA age. It researches the adaptive processes of human capital towards changes, by identifying the specific levers and instruments. The global change requires an application of complex approach simultaneously on all organizational levels. It imposes interventions in technical as well as in social dimensions of the system. The author’s main thesis, regarding the specific researches and applications of change management approaches, is that concepts of evolutionary processes occur and revaluation of general truths and accumulated knowledge is required.
Key words: change management, Model Crisis, human capital, strategies of organizational change, organizational transformation, goal-adaptive (high performance) organization

Item Type:Book Section
Subjects:Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:3102
Deposited By: доц. д-р Кристиян Хаджиев
Deposited On:29 Sep 2016 07:17
Last Modified:19 May 2020 19:37

Repository Staff Only: item control page