Метрики за киберсигурност

Георгиев, Венелин and Монев, Веселин (2016) Метрики за киберсигурност. Авангард Прима, София. ISBN 9786191606832

[thumbnail of Корица]
Preview
Image (JPEG) (Корица)
Metriki_za_kibersigurnost.jpg

539kB
[thumbnail of Съдържание]
Preview
PDF (Съдържание)
Content.pdf

65kB
[thumbnail of Content]
Preview
PDF (Content)
Content_ENG.pdf

67kB
[thumbnail of Предговор]
Preview
PDF (Предговор)
Predgovor.pdf

69kB
[thumbnail of Preface]
Preview
PDF (Preface)
Preface.pdf

77kB

Abstract

За областта на киберсигурността е валидна една от универсалните триади на мениджмънта, според която за да бъде управляван даден обект (в случая това са процесите в киберсигурността) следва да могат да се измерват постиганите резултати, а за да си измерват резултатите се изисква управлявания обект да бъде подробно описан. Изграждането на възможности за измерване на процесите в киберсигурността изисква създаване на подходяща и адекватна система от метрики. Метриките се дефинират като инструменти за събиране, анализиране и визуализиране на информация, подпомагаща взимането на информирани управленски решения. От своя страна създаването и използването на система от метрики за киберсигурност представлява процес, което преминава през няколко етапа, които подробно са разгледани в учебника.
На първо място се посочват възможни подходи за определяне на т.нар. кандидат-метрики за киберсигурност, които трябва да отговарят на конкретната среда и на разбиранията на онези, които ще ги прилагат в практиката. Сред възможните подходи са анализирани балансираните карти от показатели за ефективности т.нар. подход „цел-въпрос-метрика“.
Включването на кандидат-метриките в системата от метрики преминава през тяхното оценяване с помощта на подходящи съвкупности от критерии и съответните скали. В учебника са разгледани два подхода за оценяване на кандидат-метриките: „прагматичен“ подход и SMART подход. Разгледани са примери за приложението на двата подхода с помощта на пропорционална скала и получаването на оценки за ефективността на оценяваните метрики за киберсигурност.
На следващо място в учебника се разглежда процеса за прилагане на системата от метрики за киберсигурност в процеса на измерване и получаване на съответните данни. Сами по себе си тези данни не са достатъчно информативни и изискват обработване и анали с помощта на подходящи математически и статистически функции. Разбирането и възприемането на получената информация се облекчава посредством визуализиране с помощта на подходящи таблични и графични средства.
След запознаване със съдържанието на учебника обучаемите ще разполагат с достатъчно теоретически и практически знания за изграждане на система от метрики за киберсигурност, отговаряща на специфичните изисквания на конкретната киберсреда.

Item Type:Book
Subjects:Computer science and information technologies > Applied informatics
ID Code:3161
Deposited By: доц. д-р Венелин Георгиев
Deposited On:22 Dec 2016 11:57
Last Modified:27 Feb 2019 10:48

Repository Staff Only: item control page