Стойностно базирана технология за вземане на управленски решения по финансов критерий : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление – "Икономика"

Димитрова, Ралица (2013) Стойностно базирана технология за вземане на управленски решения по финансов критерий : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление – "Икономика". PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of F10917.pdf]
Preview
PDF
F10917.pdf

946kB

Abstract

Целта на дисертационния труд е изследване на теоретичните положения на стойностния подход и разработване на методически апарат за използването му в управление на ефективността от стопанската дейност на българските компании. Този апарат в дисертацията е дефиниран като стойностно базирана технология за вземане на управленски решения по финансов критерий. В изследването, авторът прави опит да докаже следните работни хипотези: Хипотеза 1: Еволюцията на стратегическия мениджмънт и новата реалност за компаниите води до смяна на управленската парадигма и появата на стойностния подход. Хипотеза 2: Принадлежността на компанията към определен сектор влияе върху размера на създаваната в стопанската организация икономическа добавена стойност. Хипотеза 3: Максимизирането на икономическата добавена стойност може да бъде постигнато чрез въздействие върху ограничен кръг универсални за компаниите ключови показатели за ефективност. Методическата и теоретичната база на изследването е формирана на основата на изучаване, анализ и преосмисляне трудовете на чуждестранни и български учени, посветени на проблемите на финансовия отчет и финансовия анализ, корпоративните финанси, стратегическия мениджмънт, стойността на компанията и процеса на управление ефективността на организацията на основата на стойностния подход. В качеството на икономическа информация са използвани официални статистически материали, резултати от теоретични и емпирични изследвания, практически данни за дейността на компании от различни отрасли. В процеса на изследването в качеството на инструментариум са използвани такива методи като системен и сравнителен анализ, икономико-математическо моделиране в областта на управлението на компанията и оценката на ефективността й, методи на статистическия анализ, методи за оценка и управление на стойността на бизнеса. Авторът изразява становището, че прилагането на концепцията на стойностния подход в управлението способства за оптимизиране на процеса на вземане на решения, т.к. ясно дефинира стратегическия ориентир на бизнеса като съгласува краткосрочните и дългосрочните цели и интересите на всички заинтересовани лица

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Economic and business Administration > Accounting
Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Economic statistics
ID Code:3369
Deposited By: Repository Editor
Deposited On:07 Jul 2017 13:00
Last Modified:07 Jul 2017 13:00

Repository Staff Only: item control page