Теоретико-методологически характеристики на стратегиите за организационна промяна в бизнеса

Хаджиев, Кристиян (2020) Теоретико-методологически характеристики на стратегиите за организационна промяна в бизнеса. International Journal Of Sciences And Arts, 2. pp. 77-107. ISSN 2671-3551

[thumbnail of Doklad_KH_Strategy_org_change_last_.docx] MS Word
Doklad_KH_Strategy_org_change_last_.docx

80kB

Abstract

ABSTRACT: The report analyzes the theoretical and methodological characteristics of three strategies for organizational change and their relationship with organizational effectiveness - Total Quality Management (TQM), downsizing and reengineering. What these techniques have in common is that they are used by many organizations in the process of designing organizational excellence, in changing culture, mission and external relations, in various areas of industry.
The preconditions for organizational change in conditions of "crisis of the model" are analyzed. The challenges and tasks that business organizations have to deal with in the new VUCA era are identified. The processes of adaptation of human capital to change are studied, identifying specific levers and tools. Global change requires the application of a comprehensive approach at the same time at all organizational levels. This imposes interventions both in the technical and in the social dimensions of the system. The main thesis of the author is that from the point of view of specific research and applications of approaches to change management, processes of evolution of concepts occur and reassessment of generally accepted truths and accumulated knowledge is required.
РЕЗЮМЕ: В статията обект на анализ са теоретико-методологическите характеристики на три стратегии за организационна промяна и връзката им с организационната ефективност - Управление чрез Тотално Качество (TQM - Total Quality Management), намаляване на обема (downsizing) и реинженеринг (reengineering). Общото между тези техники е, че те се използват от много организации в процеса на проектиране на организационно съвършенство, при промяна на културата, мисията и външните връзки, в различни сфери на индустрията.
Анализират се предпоставките за организационна промяна в условия на “кризa нa модeлa”. Идентифицират се предизвикателствата и задачите, с които трябва да сe справят бизнес-организациите в новата VUCA-епоха” . Изследват се процесите на адаптиране на човешкия капитал към промяната, като се идентифицират конкретни лостове и инструменти. Глобaлнaтa промянa изисквa прилaгaнeто нa комплeксeн подход eдноврeмeнно нa всички оргaнизaционни нивa. Товa нaлaгa интeрвeнции кaкто в тeхничeскитe, тaкa и в социaлнитe измeрeния нa систeмaтa. Основната теза на автора е, че от гледна точка на конкретните изследвания и приложения на подходите за управление на промяната, настъпват процеси на еволюция на концепциите и се налага преоценка на общоприети истини и на натрупаното знание.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: Theoretical and methodological characteristics of strategies for organizational change in business, AUTHOR: Kristian Hadjiev
Uncontrolled Keywords:strategies for organizational change, management through total quality, volume reduction, reengineering, model crisis, human capital, organizational transformation, goal-adaptive (perfect) organization, стратегии за организационна промяната, управление чрез тотално качество, намаляване на обема, реинженеринг, криза на модела, човешки капитал, организационна трансформация, целево-адаптивна (съвършена) организация
Subjects:Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:4423
Deposited By: доц. д-р Кристиян Хаджиев
Deposited On:23 Aug 2021 08:56
Last Modified:23 Aug 2021 09:19

Repository Staff Only: item control page