Контролингът в управлението на финансовия сектор

Илиев, Пламен (2021) Контролингът в управлението на финансовия сектор. Working Paper. Нов български университет. (Unpublished)

[thumbnail of Контролинг в управлението на финансовия сектор-студия (1).pdf]
Preview
PDF
Контролинг в управлението на финансовия сектор-студия (1).pdf

1MB

Abstract

РЕЗЮМЕ: Бързоразвиващите се процеси в съвременния свят налагат кредитните институции и застрахователните дружества да прилагат комплексна управленска методология за решаване на редица проблеми и за постигане на плановите резултати. В условията на неопределеност и несигурност на пазарната среда, обусловени от външни и вътрешни фактори, успешното функциониране на институциите и застрахователните дружества се основава на иновациите в управлението, през погледа на обучаваните студенти. Ключов фактор за реализирането на поставените цели на компаниите, както и за дефинирането на представянето на компаниите на фиансовите и капиталовите пазари, е финансовото управление. Този процес обхваща управлението на финансите на всяко ниво в стопанските субекти и в изпълнението на всяка тяхна дейност – от планиране, през реализиране на самия план и през контролинг, до оценка на постигнатите резултати.
Контролингът използва информация от всяка една от горепосочените дейности и дава препоръки за предприемане на необходими действия и стъпки, които да доведат до постигане на очакваните резултати, формулирани чрез целите на предприятията. Контролерите ограничават мениджърите, като не допускат приемането на неикономични решения, преследващи собствени цели или интереси само на даденото функционално звено. Акцента е върху същността на контролинга, моделите на контролинг, управлението на разходите, ABC модела и бюджетирането във финансовия сектор.
ABSTRACT:The rapidly evolving processes in the modern world require credit institutions and insurance companies to apply a comprehensive management methodology to solve a number of problems and achieve the planned results. In the conditions of uncertainty and uncertainty of the market environment, conditioned by external and internal factors, the successful functioning of the institutions and the insurance companies is based on the innovations in the management , through the eyes of the students being trained .
A key factor for the realization of the set goals of the companies, as well as for the definition of the performance of the companies on the financial and capital markets, is the financial management. This process covers the management of finances at each level in the economic entities and in the implementation of each of their activities - from planning, through the implementation of the plan itself and through controlling, to the evaluation of the achieved results.
Controlling uses information from each of the above activities and gives recommendations for taking the necessary actions and steps to achieve the expected results, formulated through the goals of enterprises. The controllers restrict the managers, not allowing the adoption of uneconomical decisions, pursuing their own goals or interests only to the given functional unit.
The emphasis is on the nature of controlling, controlling models, cost management, the ABC model and budgeting in the financial sector.

Item Type:Monograph (Working Paper)
Uncontrolled Keywords:контролинг, финансов сектор, модели, разходи, бюджет, controlling, financial sector, models, costs, budget
Subjects:Economic and business Administration > Accounting
Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Finance. Banks and banking
Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:4461
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:13 Sep 2021 06:50
Last Modified:13 Sep 2021 06:50

Repository Staff Only: item control page