Счетоводната информация в управлението на платежните операции и инструменти в търговските банки : Дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 3.8. Икономика.

Маврова, Десислава (2021) Счетоводната информация в управлението на платежните операции и инструменти в търговските банки : Дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 3.8. Икономика. Doctoral thesis, Нов български университет.

Full text not available from this repository.

Official URL: https://bpos.bg/publication/31921

Abstract

Дисертационният труд е посветен на счетоводната информация в управлението на платежните операции и инструменти в търговските банки. Въз основа на анализ на дефиниции, е изведено и аргументирано определение за понятията: плащане, безналично плащане и други.

Предложено е систематизиране на принципите, на които следва да се подчинява отчетността за платежните операции и инструменти в търговските банки. Изследвани са действията от страна на банковите служители по отношение на установен неразрешен овърдрафт по картова сметка и са набелязани препоръки за оптимизиране на технологията по уреждане на задълженията към банката, както и на разходите на търговската банка. Предложено усъвършенстване на банковия софтуер в насока създаване на единна база данни чрез интегриране на отделните банкови системни модули при управление на кредитния риск.

Установени са възможности за оптимизиране на счетоводното отчитане в няколко насоки: използване на транзитни сметки, при плащане в рамките на една и съща търговска банка, извънбалансово отчитане на акредитив с покритие, разширяване на аналитичността и други.

С оглед по-ясното проследяване и анализ на контролните действия по време на разплащателния процес в търговските банки е предложено неговото разграничаване на база т.нар. „модулен принцип”. Предложен е и примерен модел за управление на информацията, касаеща безналичните плащания. Разработен и е представен аргументирано „Модел на управление на информацията, насочена към управление на риска“.

The dissertation is dedicated to the accounting information in the management of payment transactions and instruments in commercial banks. Based on the analysis of definitions, a definition of the terms: payment, non-cash payment and others has been derived and argued.

It is proposed to systematize the principles to which the reporting of payment transactions and instruments in commercial banks should be subject. The actions of the bank employees regarding the established unauthorized overdraft on a card account have been studied and recommendations for optimizing the technology for settling the liabilities to the bank, as well as the costs of the bank have been identified. Improvement of the banking software regarding creation of a unified database by integrating the individual banking system modules in credit risk management is proposed.

Possibilities have been identified for optimizing the accounting in several directions: use of transit accounts, when paying within the same bank, off-balance sheet reporting of a letter of credit with coverage, improvement of analytical accounting and others.

In order to more clearly follow and analyze the control actions during the payment process in commercial banks, it is proposed to differentiate it on the basis of the so-called "Modular principle". An example model for managing information concerning non-cash payments is also proposed. A "Risk Management Information Management Model" has been developed and presented with arguments.

Item Type:Thesis (Doctoral)
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Economic systems and theory
Economic and business Administration > Finance. Banks and banking
ID Code:4753
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:22 Mar 2023 16:44
Last Modified:22 Mar 2023 16:44

Repository Staff Only: item control page