Родът Стайнови и Казанлък от началото на ХIХ до средата на ХХ век - опит за реконструкция : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.2 История и археология

Косев, Иво (2022) Родът Стайнови и Казанлък от началото на ХIХ до средата на ХХ век - опит за реконструкция : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.2 История и археология. Doctoral thesis, Нов български университет.

Full text not available from this repository.

Official URL: https://bpos.bg/publication/32128

Abstract

Родът Стайнови е известен не само в Казанлък и Розовата долина, особено след Освобождението на българския народ от османско владичество с ярки представители в националния стопански и обществено-културен живот.
Изложението на дисертационното изследване е оформено от предговор, четири глави, заключение, приложение – състоящо се от изображения с фото-документален материал. Приложени са архивни източници и библиография, и списък на съкращенията.
Основната задачата на проучването е да се реконструира и изгради родовата история по низходяща линия от родоначалника към следващите три потомствени генерации, което извежда следващите цели в различни житейски, обществени, стопански, политически и културни направления със следната класификация:
1. Генеалогично и просопографско описание на потомците от изследваните родови генерации през посочения период (носители на фамилията по мъжка линия).
2. Историческо изложение, относно стопанско-индустриалните дейности на конкретни личности от Стайновия род.
3. Описание на родово-дарителските традиции.
4. Представяне на конкретна част от родословната схема.
Дисертационният труд за рода Стайнови и Казанлък от началото на XIX до средата XX век, обогатява българската генеалогично-историческа структура в национален план.

The Staynov family is famous for notable representatives in the national economic and sociocultural life not only in Kazanlak and the Valley of Roses, especially after the Liberation of Bulgaria from Ottoman rule.
The PhD thesis contains introduction, four sections, conclusion, enclosure in the form of documentary photography. Enclosed are also archival sources and references, as well as a list of abbreviations.
The main purpose of the research is to reconstruct and trace back the family history in descending order - starting from the ancestor through the three ancestral generations bringing the below goals up to various life, social, economic, polytechnical and cultural tracks, classified as:
1. Genealogical and prosopographic presentation of the descendants of the ancestral generations under research during the stated period (bearers of the family name in the male line)
2. Historical statement of the economic and industrial activities of specific representatives of the Staynov family
3. Description of the donation tradition of the family.
4. Presentation of a specific part of the family tree.
The PhD thesis for the Staynov family and Kazanlak from the beginning of XIX century through the middle of XX century enriches the Bulgarian genealogical and historical structure in a national aspect.

Item Type:Thesis (Doctoral)
Subjects:History.Archaeology > Archives
History.Archaeology > Chronology
History.Archaeology > Historical records, A records of the past
History.Archaeology > History of Bulgaria
ID Code:4758
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:23 Mar 2023 09:21
Last Modified:29 Mar 2023 14:14

Repository Staff Only: item control page