Концептуална интегративна рамка на технологичните и работните процеси във виртуален контекст

Хаджиев, Кристиян (2022) Концептуална интегративна рамка на технологичните и работните процеси във виртуален контекст. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 7. ISSN 2603-297X (In Press)

[thumbnail of Statia_VT_process_standart_2022_2023.docx] MS Word
Statia_VT_process_standart_2022_2023.docx - Accepted Version

39kB

Official URL: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godi...

Abstract

ABSTRACT: In the article, the object of research from a structural, managerial and process point of view are two main elements of the organizational infrastructure related to the design and functioning of effective virtual teams - technological and work processes. They are fundamental factors that ensure not only the performance of activities - physical, technical, cultural, social and functional, but also the functioning of adequate resources - human, financial, material and informational. In a virtual context, the structure of work processes largely depends on the technological structure, as it is based on systems that model, control and manage the activity through remote forms and specialized software. Three dimensions of work processes are analyzed: software tools, systems that define the technical architecture and organization of business processes. The focus is on the application and roles of technology in the work processes of virtual teams, which are of higher management complexity and require flexibility and coordination due to geographical and time constraints, discipline, values and cultural differences.

АНОТАЦИЯ: В студията обект на изследване от структурна, управленска и процесна гледна точка са два основни елемента на организационната инфраструктура, свързани с проектирането и функционирането на ефективни виртуални екипи - технологичните и работните процеси. Те са фундаментални фактори, които осигуряват не само изпълнението на дейностите – физически, технически, културни социални и функционални, но и функционирането на адекватни ресурси – човешки, финансови, материални и информационни. Във виртуален контекст структурата на работните процеси до голяма степен зависи от технологичната структура, тъй като се базира на системи, които моделират, контролират и управляват дейността чрез дистанционни форми и специализиран софтуер. Анализират се три измерения на работните процеси: софтуерни инструменти, системи, които определят техническата архитектура и организацията на бизнес процесите. Фокусът се поставя върху приложението и ролите на технологиите в работните процеси на виртуалните екипи, които са с по-висока сложност на управление и изискват гъвкавост и координация поради географските и времеви ограничения, дисциплината, ценностите и културните различия.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: A conceptual integrative framework of technological and work processes in a virtual context, AUTHOR: Кristian Hadzhiev
Uncontrolled Keywords:virtual team, organizational infrastructure, organizational design elements, technological and work structure, virtual dynamics, performance management, виртуален екип, организационна инфраструктура, елементи на организационния дизайн, технологична и работна структура, виртуална динамика, управление на изпълнението.
Subjects:Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:4824
Deposited By: доц. д-р Кристиян Хаджиев
Deposited On:26 Sep 2023 09:38
Last Modified:26 Sep 2023 09:38

Repository Staff Only: item control page