Е-комуникации във виртуален екипен контекст-специфични измерения и основни предизвикателства

Хаджиев, Кристиян (2023) Е-комуникации във виртуален екипен контекст-специфични измерения и основни предизвикателства. In: Кроскултурна комуникация: Интердепартаментен сборник статии. Аскони-издат, София, pp. 11-22. ISBN 9789543831500

[thumbnail of Statia_E_communication_VT_2023_KH.docx] MS Word
Statia_E_communication_VT_2023_KH.docx - Published Version

30kB

Abstract

ABSTRACT: The report examines e-communications and the specific requirements related to the selection of effective media platforms adapted to the digital context. They have a direct impact on social and interpersonal relationships in a virtual team environment and an indirect impact (through work and technological processes) on the effectiveness of the virtual team structure. The focus is placed on the main challenges in a virtual context, related to the integration of synchronous and asynchronous communications in a single information structure (platform), which is adapted to the "symbiosis" of cultural diversity in the team. The virtual team's ability to develop and maintain a network of reciprocal social and personal relationships, norms, and trust that facilitate coordination and cooperation is analyzed. The role of e-leaders is fundamental in this process, as they use information and communication technologies as a lever to achieve an adequate level of communication that creates or maintains the necessary social dimensions. Communications tailored to team goals cannot occur without a certain level of trust in virtual teams.

РЕЗЮМЕ: В доклада се изследват е-комуникациите и специфичните изисквания, свързани с избора на ефективни медийни платформи, адаптирани към дигиталния контекст. Те имат пряко въздействие върху социалните и междуличностните отношения във виртуална екипна среда и индиректно влияние (чрез работните и технологични процеси) върху ефективността на виртуалната екипна структура. Фокусът се поставя върху основните предизвикателства във виртуален контекст, свързани с интегрирането на синхронните и асинхронни комуникации в единна информационна структура (платформа), която да е адаптирана към „симбиозата“ на културното разнообразие в екипа. Анализира се способността на виртуалния екип да развива и поддържа мрежа от реципрочни социални и лични отношения, норми и доверие, които улесняват координацията и сътрудничеството. Ролята на е-лидерите е фундаментала в този процес, тъй като те използват информационните и комуникационните технологии като лост за постигане на адекватно ниво на комуникация, която създава или поддържа необходимите социални измерения. Комуникациите адаптирани към екипните цели не могат да възникнат без определено ниво на доверие във виртуалните екипи.

Item Type:Book Section
Additional Information:TITLE: E-communications in a virtual team context-specific dimensions and main challenges, AUTHOR: Kristian Hadjiev
Uncontrolled Keywords:e-communications, media platform, virtual team, e-leaders, social capital, cultural and social differentiation; е-комуникации, медийна платформа, виртуален екип, е-лидери, социален капитал, културна и социална диференциация
Subjects:Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:4825
Deposited By: доц. д-р Кристиян Хаджиев
Deposited On:26 Sep 2023 08:00
Last Modified:26 Sep 2023 09:12

Repository Staff Only: item control page