Теоретична и методологическа рамка на функциониране на виртуалните екипи

Хаджиев, Кристиян (2023) Теоретична и методологическа рамка на функциониране на виртуалните екипи. In: VI Международна научно-практическа конференция Социокултурните кодове на съвременното развитие, 17-19 март 2023 г. гр. Пловдив: сборник с научни доклади. Аскони-издат, София, pp. 145-164. ISBN 9789543831487

[thumbnail of Doklad_Theoretical_and_methodological_framework_VT _K_Hadjiev_standart 06032023.docx] MS Word
Doklad_Theoretical_and_methodological_framework_VT _K_Hadjiev_standart 06032023.docx - Published Version

47kB

Abstract

ABSTRACT: The report analyzes the fundamental factors and identifies the phases in the process of building virtual teams in real practice. The aim is to design a common theoretical and methodological framework of functioning. The implementation and integration of virtual team structures is analyzed through the prism of organizational strategy in a globalized context. The focus is on the necessary specific competencies (knowledge and skills) of the participants and the development of situational belonging as critical factors in the management of human resources in a virtual team environment. Investments in human potential and effective configuration (organization) stimulate team cohesion and generate dynamics within the group to achieve goals.

РЕЗЮМЕ:В доклада се изследват фундаменталните фактори и се идентифицират фазите в процеса на изграждане на виртуални екипи в реалната практика. Целта е да се проектира обща теоретична и методологична рамка на функциониране. Внедряването и интегрирането на виртуални екипни структури се анализира през призмата на организационната стратегия в глобализиран контекст. Фокусът се поставя върху необходимите специфични компетенции (знания и умения) на участниците и развиването на ситуационна принадлежност като критични фактори при управлението на човешките ресурси във виртуална екипна среда. Инвестициите в човешкия потенциал и ефективната конфигурация (организация) стимулират екипната кохезия и генерират динамика в групата за реализиране на целите.

Item Type:Book Section
Additional Information:TITLE: Theoretical and methodological framework of functioning of virtual teams, AUTHOR: Kristian Hadjiev
Uncontrolled Keywords:virtual team, lifecycle management, knowledge management, cognitive processes, cultural and social differentiation, organizational infrastructure, виртуален екип, управление на жизнения цикъл, управление на знанията, когнитивни процеси, културна и социална диференциация, организационна инфраструктура
Subjects:Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:4826
Deposited By: доц. д-р Кристиян Хаджиев
Deposited On:26 Sep 2023 08:17
Last Modified:26 Sep 2023 08:17

Repository Staff Only: item control page