Управление на знанията във виртуалните екипи - инструменти и процеси

Хаджиев, Кристиян (2023) Управление на знанията във виртуалните екипи - инструменти и процеси. In: Академични ценности и дигитални трансформации: Мисия, стандарти и лидерство в образованието. Лидерство, общество, стратегически визии (2). Нов български университет, София. ISBN 9786192332686 (In Press)

[thumbnail of Doklad_K_Hadjiev_standart_09_09_2022.docx] MS Word
Doklad_K_Hadjiev_standart_09_09_2022.docx - Submitted Version

42kB

Abstract

ABSTRACT: The key organizational prerequisites and elements related to knowledge management in a virtual context have been researched. The focus is on one of the parameters of the organizational infrastructure - the knowledge management system in which learning takes place and is a fundamental factor for team effectiveness. Efforts are focused on creating an adequate organizational environment that generates conditions for effective learning and is part of an integrated approach to achieving competitive advantage through human capital in the organization. The concepts of "knowledge management" and "learning organization" are analyzed in detail, focusing on the development of competencies (knowledge and skills) in the field of social relations and communication, confidence building, new behavior and adapted managerial leadership to coordinate technologies and processes in a multicultural business environment. Basic principles and tools are identified through which e-leaders to manage knowledge transfer and stimulate learning at all organizational levels.

РЕЗЮМЕ: В доклада се изследват ключовите организационни предпоставки и елементи, свързани с управлението на знанията във виртуален контекст. Фокусът се поставя върху един от параметрите на организационната инфраструктура - системата за управление на знанията, в която се осъществява ученето и е фундаментален фактор за екипната ефективност. Усилията се насочват към създаване на адекватна организационна среда, която генерира условия за ефективното учене и е част от един интегриран подход за постигане на конкурентно предимство чрез човешкия капитал в организацията. Детайлно се анализират концепциите за “управление на знанието” и „учеща организация“, като се акцентира върху развитието на компетенции (знания и умения) в областта на социалните отношения и комуникация, изграждането на доверие, ново поведение и адаптирано управленско лидерство, което да координира технологиите и процесите в многокултурна бизнес среда. Идентифицират се основни принципи и инструменти, чрез които е-лидерите да управляват трансфера на знание и да стимулират ученето на всички организационни нива.

Item Type:Book Section
Additional Information:TITLE: Knowledge management in virtual teams - tools and processes, AURHOR: Kristian Hadjiev
Uncontrolled Keywords:virtual team, new paradigm, organizational infrastructure, knowledge management, managing change, learning organization, intellectual capital; виртуален екип, нова парадигма, организационна инфраструктура, управление на знанието, управление на промяната, учеща организация, интелектуален капитал
Subjects:Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:4827
Deposited By: доц. д-р Кристиян Хаджиев
Deposited On:26 Sep 2023 07:51
Last Modified:26 Sep 2023 08:02

Repository Staff Only: item control page