Стратегии за организационна промяна в бизнеса : Динамики на модела за организационно съвършенство

Хаджиев, Кристиян (2010) Стратегии за организационна промяна в бизнеса : Динамики на модела за организационно съвършенство. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

[thumbnail of Studia_NBU_strategii_model_HPO.doc] MS Word
Studia_NBU_strategii_model_HPO.doc

411kB

Abstract

ABSTRACT: Three approaches to organizational change – total quality management, downsizing, and reengineering - are currently being used by many organizations attempting to change their designs, cultures, missions, and external relations. One attribute these techniques have in common is that they are being applied in many types of organizations across industry lines. This article reviews each of these approaches and their relationships to organizational effectiveness.
We define and analyze a complete Organization Performance (OP) model, which is a comprehensive framework for the assessment and design processes. Organizations are extremely complex entities. It is impossible to isolate and improve a single factor within a business and expect significantly improved organizational performance, due to the complex web of factors, conditions and events that interact to determine organizational success. Our view is that significant change requires a comprehensive approach that impacts several levels and dimensions of organizational life simultaneously.
We define a high performance organization as any organization which achieves outstanding results by streamlining the organizations design (processes, structure and systems) and making each person a contributing partner to the business. That path to high performance requires concurrent improvement in both the technical and social dimensions of an organization.
РЕЗЮМЕ: В разработката се разглеждат три стратегии за организационна промяна - управление чрез тотално качество (TQM - Total Quality Management), намаляване на обема (downsizing) и реинженеринг (reengineering) и връзката на всяка една с организационната ефективност. Общото между тези стратегии е, че те се използват от съвременните организации в процеса на постигане на конкурентно предимство, както и при промяна на културата, мисията и външните връзки, в различни сфери на индустрията. Днес организационната промяна е всепроникващ процес. Интегрирането на стратегиите за организационна промяна е необходимо условие за постигане на организационно съвършенство.
Извеждат се аргументи, които подчертават стратегическия характер на анализираните въпроси в процеса на проектиране на съвършени организации. Те гравитират около глобализацията, развитието на комуникационните и информационни технологии, по-късия жизнен цикъл на стоките и услугите, както и промените в потребителското търсене. Тези предпоставки пораждат нови изисквания пред съвременните организации.
Анализира се конкретен модел за организационно съвършенство, който се предлага като концептуална рамка в процесите на оценяване и проектиране. Обосновава се необходимостта от включването в модела на още една променлива, свързана с организационната култура. Тезата на автора е, че проектирането води до принципни промени в културните нагласи, което налага внимателна оценка на причинно-следствените отношения между културата и елементите на организационния дизайн. По-конкретно се изследва как културата влияе на мислите и чувствата на индивидите в организацията и на тази база се идентифицират културни лостове, които могат да се използват за постигане на високи резултати чрез планирани промени.
Организационното съвършенство се представя като динамично състояние (а не крайна цел), което генерира предизвикателства свързани с постигането на високи икономически резултати, чрез балансиране на елементите на организационния дизайн (процеси, структура, системи) и реализиране на потенциала на човешкия фактор.

Item Type:Monograph (Other)
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:618
Deposited By: доц. д-р Кристиян Хаджиев
Deposited On:15 Sep 2010 10:55
Last Modified:04 Oct 2013 14:10

Repository Staff Only: item control page