Прилагането на конвенциите на Международната организация на труда в практиката на Конституционния съд на Република България

Стайков, Ивайло И. (2010) Прилагането на конвенциите на Международната организация на труда в практиката на Конституционния съд на Република България. Съвременно право, XXI (6). pp. 27-54. ISSN 0861-1815

[thumbnail of Konvenziite_na_MOT_v_praktikata_na_KS.doc] MS Word
Konvenziite_na_MOT_v_praktikata_na_KS.doc

245kB

Abstract

Конституционният съд е имал възможността да прилага конвенции на МОТ по повод упражняването на две от конституционните си правомощия – при произнасяне по искане за установяване на противоконституционност на закон и при произнасяне за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна. Пред КС са били оспорени като противоконституционни, респ. като несъответстващи на разпоредби от конвенциите на МОТ, разпоредби на закони, които по своята правно-отраслова принадлежност са трудови или осигурителни. Има и случаи, когато КС прилага конвенции на МОТ и при оспорване на други по характер закони, но конкретните законови разпоредби са свързани с упражняването на основни социално-икономически (трудови и осигурителни) права. При искане за обявяване на противоконституционност на законова разпоредба, вносителите на искането често го обосноват не само с противоречие с конкретна конституционна норма, но и извеждат доводи от международни актове, в случая – конвенции на МОТ, без предмет на конституционното дело да е искане за произнасяне за съответствие на оспорените законови разпоредби с общопризнатите норми на международното право или с международните договори.
Изложението следва хронологията на постановените от КС решения, в които има прилагане или позоваване на конвенции на МОТ. Въз основа на анализа са направени съответните правни изводи.

Item Type:Article
Additional Information:Статията е съобразена с действащото българско законодателство, административната и съдебна практика към 1 ноември 2010 година.
Subjects:Law > Labour law
ID Code:673
Deposited By: Ивайло Иванов Стайков
Deposited On:24 Feb 2011 11:50
Last Modified:08 Sep 2014 11:03

Repository Staff Only: item control page