Иновациите, ключов фактор за устойчиво развитие и конкурентноспособност на икономиките в криза

Радев, Кирил (2011) Иновациите, ключов фактор за устойчиво развитие и конкурентноспособност на икономиките в криза. Осма научно-приложна конференция с международно участие „Инвестиции в бъдещето - 2011". pp. 317-322. ISSN 1314-3719

[thumbnail of Report.doc] MS Word
Report.doc

109kB

Official URL: http://www.nts.tea.bg/

Abstract

ABSTRACT: The report deduce and analyzes interconnections and interdependences among determinants on the first for the twenty-first century global economic crisis and the role of innovation to achieve sustainable economic development of mega-, European, regional and national level. Special attention is given to alternatives for survival and development of small and medium-sized companies, seen as a major catalyst for the innovation processes. Have defined the functions of management units (on the маcrо- and on the microeconomic level) on the strategic management of investment processes in the structure of national economy sectors - energy, transport and building. On the basis of applied systems analysis approach are derived scientific - practical alternatives for achieving the absolute advantages in these areas and reduce the impact of components crisis. Proved is the key role of the scientific potential for the practical introduction of the principles, methods and approaches of the entrepreneurial management in governments, municipal and business structures of the economies in crisis.
РЕЗЮМЕ: Докладът извежда и анализира взаимовръзките и взаимозависимостите между детерминантите на първата за ХХІ век глобална икономическа криза и ролята на иновациите за постигането на устойчиво икономическо развитие на мега-, европейско, регионално и национално равнище. Специално внимание е отделено на алтернативите за оцеляване и развитие на малките и средните фирми, разглеждани като основен катализатор на инвестиционните процеси. Дефинирани са функциите на управленските звена (на макро- и микроикономическо равнище) относно стратегическото управление на инвестиционните процеси в структуроопределящите за националната икономика сектори - енергиен, транспортен и услуги. На основата на приложения системен аналитичен подход са изведени научно-практически алтернативи за постигане на абсолютни предимства в тези области и редуциране на влиянието на кризисните компоненти. Доказана е ключовата роля на научния потенциал за практическото внедряване на принципите, методите и подходите на предприемаческия стил на управление в публичните, общинските и бизнес структурите на икономиките в криза.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:устойчиво развитие, управление на кризи, глобана икономическа криза, иновации, предприемачество, Sustainable development, Crisis management, Global Economic Crisis, Innovation, Entrepreneurship
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:798
Deposited By: доц. д-р инж. Кирил Генадиев Радев
Deposited On:20 Jul 2011 11:50
Last Modified:04 Oct 2013 14:03

Repository Staff Only: item control page