Items where Author is "Недялкова, Елена"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 14.

Article

Недялкова, Елена (2014) Правна същност и дефиниране на понятието за анонимност на свидетеля съгласно европейското и българското наказателно-процесуално законодателство. Теза (8). pp. 123-126. ISSN 1314 – 5312

Недялкова, Елена (2013) Процесуално-правен статут на свидетеля в българското наказателно производство. Теза (5). pp. 114-124. ISSN 1314 – 5312

Недялкова, Елена (2013) Разпит и показания на свидетеля с тайна самоличност и на служителя под прикритие в българското наказателно производство. Съвременно право (4). ISSN 0861-1815

Недялкова, Елена (2013) Специализирани органи, компетентни по Програмата за защита на застрашени лица в наказателното производство. Годишник на департамент "Право". pp. 337-349. ISSN 1314-8087

Недялкова, Елена (2013) Същност, обхват и класификация на защитните мерки в наказателното производство на Република България. Юридическо списание на НБУ = Law Journal of NBU, 4. ISSN 1314-5797

Недялкова, Елена (2012) Правна основа на института на защитения свидетел в българския наказателен процес. Теза (4). pp. 89-93. ISSN 1314 – 5312

Недялкова, Елена (2010) Нормативна уредба на класифицираната информация и нейната защита от нерегламентиран достъп. Правен преглед (1). ISSN 1310-9472

Недялкова, Елена (2009) Развитие на законодателството на Европейския съюз в областта на защитата на свидетелите и сътрудниците на правосъдието. Юридическо списание на НБУ = Law Journal of NBU (1). ISSN 1314-5797

Недялкова, Елена (2008) Правна регламентация на защитата на свидетеля според българския НПК, законодателствата на САЩ, европейски и други държави. Юридическо списание на НБУ = Law Journal of NBU (4). ISSN 1314-5797

Недялкова, Елена (2007) Сравнително-правни аспекти на института „защита на свидетели“ в законодателствата на европейски и други държави. Правен преглед (1). ISSN 1310-9472

Book Section

Недялкова, Елена (2011) Законодателни промени и проблеми в областта на наказателно-процесуалното доказване. Доказателствена стойност на показанията, дадени от свидетел с тайна самоличност и от служител под прикритие. In: Юбилеен сборник : 20 години департамент "Право" Нов български университет. Фенея, София, pp. 356-372. ISBN 9789549499834

Недялкова, Елена (2006) Сравнително-правни аспекти на касационното производство в новия български наказателен процес. In: Юбилеен сборник на департамент "Право". Нов български университет, София.

Thesis

Недялкова, Елена (2014) Защитата на свидетеля в наказателното производство на Република България : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор по право", научна специалност: наказателно право. PhD thesis, Нов български университет.

Недялкова, Елена (2013) Защитата на свидетеля в наказателното производство на Република България. PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Thu Sep 29 08:35:39 2022 EEST.