Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | M | T | К | М | Н | Т | Х
Number of items: 29.

K

Kalchev, Emil (2018) Bulgarian’s GDP growth drivers – projections and real statistics. Working Paper. New Bulgarian University, Sofia. (Unpublished)

M

Marinov, Eduard (2018) Bulgarian International Trade before and after EU Accession. Development of the Bulgarian and European economics - challenges and opportunities: Collective Scientific Book of Faculty of Economics, ”St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo Annual Conference, 1. pp. 115-122. ISSN 2603-4093

Marinov, Eduard (2018) Bulgaria’s Participation in Development Policy: Potential Foreign Economic Benefits. In: European Development Policy – Challenges and Opportunities. Bulgarian Platform for International Development, pp. 56-70. ISBN 9786197484045

Marinov, Eduard (2018) Terms of trade in Bulgarian post-crisis international trade. Journal of Financial and Monetary Economics (5). pp. 226-234. ISSN 2392-9685

T

Trendafilov, Dimitar (2018) Design incorporated : IKEA as personal experience. Punctum. International Journal of Semiotics, 4 (1). pp. 165-178. ISSN 2459-2943

К

Касърова, Виолета and Канарян, Нигохос and Неделчев, Румен (2018) Наръчник на независимия оценител на търговски предприятия и вземания. Велес Консулт. ISBN 978-619-7462-01-2

М

Маринов, Едуард (2018) Стокова структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Икономически и социални алтернативи (1). pp. 57-68. ISSN 1314-6556

Маринов, Едуард (2018) Посткризисното развитие на външнотърговските отношения на България. Икономическа мисъл (6). pp. 63-82. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2018) Новата търговска политика на ЕС – протекционизъм или либерализация. In: Идва ли времето на нов протекционизъм?: колективна монография. Св. Григорий Богослов, София, pp. 179-188. ISBN 9789548590532

Маринов, Едуард (2018) Участието на България в политиката за развитие: потенциални външноикономически ползи. In: Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности. Българска платформа за международно развитие, pp. 55-69. ISBN 9786197484038

Маринов, Едуард (2018) Мястото на България на пазара на електрическа енергия на ЕС. Годишник „Икономика и бизнес“, 3. pp. 75-87. ISSN 2534-9651

Младенов, Младен (2018) Measure for measure. Интернет-страница на ПОДС.

Младенов, Младен (2018) Автодидактичните институции. Интернет-страница на ПОДС.

Младенов, Младен (2018) Административната асиметрия. Интернет-страница на ПОДС.

Младенов, Младен (2018) Административните санкции на основания от GDPR. Вътрешен одитор, XV (1/2018). pp. 20-27.

Младенов, Младен (2018) Административните санкции на основания от GDPR (продължение). Вътрешен одитор, XV (2). pp. 23-29. ISSN 1312-4226

Младенов, Младен (2018) Дисциплинарни санкции на основание от GDPR. Вътрешен одитор, 15 (3). pp. 14-20. ISSN 1312-4226

Младенов, Младен (2018) Дисциплинарни санкции на основания от GDPR - част 2. Вътрешен одитор (4). pp. 33-38. ISSN 1312-4226

Младенов, Младен (2018) Електронното управление и настройката на работещите в публичната сфера. E-бюлетин на Института по публична администрация, 2 (2).

Младенов, Младен (2018) Привързаността като заплаха за почтеността при публичната служба. Интрнет страница на ПОДС.

Младенов, Младен (2018) Принудата от страна на администрацията (Част 1). Административно правосъдие (1). pp. 5-22. ISSN 0861-5268

Младенов, Младен (2018) Принудата от страна на администрацията (Част 2). Административно правосъдие (2). pp. 5-24. ISSN 0861-5268

Младенов, Младен (2018) Прокрастинация и администрация. Интернет страница на ПОДС.

Н

Николова, Ирена (2018) Валутният риск в икономиката: теоретични и практико-приложни измерения. Нов български университет, София. ISBN 9786192330286

Николова, Ирена (2018) Глобалните икономически рискове: мит или реалност? = Global Economic Risks: myth or reality? Годишник „Икономика и бизнес“, 3. pp. 68-74. ISSN 2534-9651

Николова, Ирена (2018) Факторингът при малките и средни предприятия в международния бизнес = Factoring for Small and Medium-sized Enterprises in International Business. Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“. pp. 37-43. ISSN 2534-9651

Николова, Ирена (2018) „За“ и „против“ развитието на общата търговска политика на Европейския съюз = EU Trade Policy Development: Pros and Cons. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 3. pp. 438-450. ISSN 2603-297X

Т

Трендафилов, Димитър (2018) Дизайнът като стратегия в управлението на търговската марка: Практики при IKEA. "Годишник"Икономика и бизнес". pp. 137-147. ISSN 2534-9651

Х

Хаджиев, Кристиян and Хаджичонева, Юлиана and Котева, Нина and Алексиев, Алекси and Узунова, Росица and Ройчева, Анета (2018) Теоретико-методологически аспекти на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Икономика и управление на селското стопанство, 63 (4). pp. 3-13. ISSN 0205-3845

This list was generated on Sun Feb 5 23:33:47 2023 EET.