Logo

Управление на риска в инвестиционните проекти

Маринова, Надя (2016) Управление на риска в инвестиционните проекти. In: Научно-практическа конференция „Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации“ (иновации – институции – бизнес), 07.06.2016, Нов български университет, София, България. (In Press)

[img] MS Word
93kB

Abstract

ABSTRACT: The risk that a company can afford to take is based on pre-formed Manager strategy for risk management. The main activity it is carried out directly in the company, and legitimizing of the risks and developing on instructions (for each associate and type operations) are an important part of risk management. The risk assessment in practical activities reported eight points that should be subject of special attention - the resistance of employees against innovation, determining the optimal size of the structure in the department of risk management at big companies and those of medium size - determination of the criteria by which the existence of risk - manager is economically justified, awareness of the importance of risk management. РЕЗЮМЕ: Рискът, който дадена компания може да си позволи да поеме се основава на предварително формирана от мениджъра стратегия за управление на риска. Основната дейност по него се осъществява непосредствено в компания, а легитимирането на рисковете и разработването на инструкции (за всеки сътрудник и тип операции) са важна част от риск мениджмънта. Оценката на риска в практическата дейност отчита осем момента, които следва да бъдат подложени на особено внимание – съпротивата на сътрудниците срещу иновациите, определяне на оптималния размер на структурата в отдела за управление на риска, при крупните компании и за тези със среден размер – определяне на критериите, по които съществуването на риск – мениджър е икономически оправдано, осъзнаване на значимостта на управлението на риска.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords:инвестиционен проект; риск - мениджмънт; съвкупен риск; управление на риска; бизнес – проект; "странови риск"; екстраполация; листинг; съвкупен риск;
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:3120
Deposited By: гл. ас. Надя Маринова
Deposited On:23 Dec 2016 13:57
Last Modified:23 Dec 2016 13:57

Repository Staff Only: item control page