Logo

Контакти

Редактор: Радостина Тодорова, началник отдел "Комплектуване и каталогизация", тел.: 02/8110298, в. 11901; e-mail.

Техническа поддръжка: Таня Стоянова, системен библиотекар, тел.: 02/8110191, в. 1191; e-mail.


Repository Editor: Radostina Todorova, Head of Acquisition and Cataloging Department, tel: 02/8110298, в. 11901; e-mail.

Technical Support: Tanya Stoyanova, System Librarian, tel: 02/8110191, 1191; e-mail.