Logo

КонтактиРедактор: Радостина Тодорова, директор Библиотека, тел.: 02/8110298, в. 11901; e-mail.

Техническа поддръжка: Маргарита Павлова, системен библиотекар, тел.: 02/8110191, в. 1191; e-mail.


Repository Editor: Radostina Todorova, Head of Library, tel: 02/8110298, в. 11901; e-mail.

Technical Support: Margarita Pavlova, System Librarian, tel: 02/8110191, 1191; e-mail.

Защита на личните данни.