Методически модел за развиване на метафорична компетентност (по английски език)

Хаджикотева, Милка (2013) Методически модел за развиване на метафорична компетентност (по английски език). Реторика и комуникации = Rhetoric and Communication (10). ISSN 1314-4464

[thumbnail of article] HTML (article)
ме�%82а�%84о�%80и�%87на-компе�%82ен�%82но�%81�%82-по-англий
Restricted to Registered users only

211kB

Official URL: http://rhetoric.bg/

Abstract

ABSTRACT: The article discusses a methodological model developed and tested in EFL classrooms. It aims at metaphoric competence development at the B1-B2 level of the Common European Framework of Reference (CEFR). For the purposes of the study presented metaphoric competence is defined as identification and use of metaphorical expressions, exponents of conceptual metaphors developed by Lakoff and Johnson (1980). The underlying hypothesis views the development of metaphoric competence at level B1-B2 of CEFR as a prerequisite for the development of communicative competence. The model comprises the following stages: recognition, acquisition and production of metaphoric words/ phrases, exponents of conceptual metaphors, explained in comparative and contrastive terms. The principle underlying the development of the model is that presenting historical facts, realities, fictions, etymology and analogies between the native language and target language expands vocabulary and allows for associations, expectations and educated guesses when mastering a target language. The model emphasises on vocabulary learning, but, as metaphoric competence is pervasive in language, is not limited to it.
РЕЗЮМЕ: В настоящата статия се предлага разработен и апробиран в експериментална учебна среда методически модел за развиване на метафорична компетентност на ниво на владеене на английски език В1-В2 от Общата европейска езикова референтна рамка (ЕЕРР). За целите на проведеното изследване метафоричната компетентност се дефинира като идентифициране и употреба на метафорични изрази, експоненти на обобщени метафори, разработени от Лейкоф и Джонсън (1980). Изхожда се от тезата, че неовладяната метафорична компетентност на ниво В1-В2 е причината за възникване на проблеми при изграждане на комуникативна компетентност при обучаваните. Моделът се основава на следните етапи: разпознаване, осмисляне и използване на метафорични думи/изрази, експоненти на обобщени метафори, които са преподавани и усвоявани в съпоставителен план. При разработването на модела е залегнал принципът, че запознаването с исторически факти, реалии, фикции, етимология и аналогии между родния език и езика-цел допълва познанията на обучаваните, води до асоциации и очаквания при овладяването на езика-цел и разширява речниковия запас. Акцентът на гореизложения модел е върху усвояване на лексиката, но тъй като метафоричната компетентност засяга цялата езикова система, не се ограничава с нея.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: А methodological model of developing metaphoric competence in EFL, AUTHOR: Milka Hadjikoteva
Uncontrolled Keywords:foreign language teaching, vocabulary learning, communicative competence, metaphorical competence, conceptual metaphors, metaphorical words/phrases, преподаване на чужд език, усвояване на лексика, комуникативна компетентност, метафорична компетентност, обобщени метафори, метафорични думи/изрази
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Foreign language studying
ID Code:2182
Deposited By: Ms. MS Hadjikoteva
Deposited On:28 Apr 2014 09:12
Last Modified:28 Apr 2014 09:12

Repository Staff Only: item control page