Стратегии за четене на немскоезичен художествен текст (върху материал от кратка проза) : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор", специалност 05.07.03 методика на обучението по чужд език

Савова, Елена (2005) Стратегии за четене на немскоезичен художествен текст (върху материал от кратка проза) : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор", специалност 05.07.03 методика на обучението по чужд език. PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of Дисертационен труд]
Preview
PDF (Дисертационен труд)
Elena Savova.pdf

223MB
[thumbnail of Приложение № 24] PDF (Приложение № 24)
Elena Savova - Prilojenie 24.pdf
Restricted to Repository staff only

28MB

Abstract

Целта на дисертационния труд е да се проучат стратегиите за разбиране, които възрастните, изучаващи немски език в напреднали нива (В1-С1), прилагат при четене на кратка немска художествена проза в оригинал; в лингводидактичен план да се направят изводи и препоръки за ефективното изграждане на читателската компетентност в обучението по немски език за българи. В структурно отношение трудът се състои от три глави, заключение и приложения. Приложение номер 24 е в отделно книжно тяло. В ПЪРВА ГЛАВА "Въведение" се обосновава актуалността на избраната тема. Накратко се проследява развитието на стратегийния тренинг при четене и неговото внедряване при работата с художествен текст в обучението по немски език като чужд. Представят се целите, задачите, методите и организацията на изследването. Във ВТОРА ГЛАВА "Теоретични основи" се разглеждат компонентите на общуването с художествен текст - текстът, процесът на четене и читателят, с неговата комуникативна и по-специално стратегическа компетентност. Операционализират се конструкти и понятия, които се използват за съдържателен анализ на експерименталните данни. ТРЕТА ГЛАВА "Стратегии за четене на художествени текстове на немски език като чужд" представя в три параграфа експерименталния дизайн, резултатите от изследването и препоръките за обучението. Проучени са стратегии за четене, установени при многонационална и българска група изследвани лица, изучаващи немски език съответно в немскоезична и в родноезикова (българска) среда и непреминали през специален стратегиен тренинг. Стратегиите са анализирани във връзка с индивидуалното читателско поведение и умение, с проблемите при разбирането, с равнищата на преработване на текста, със средата на изучаване на езика. На базата на представената таксономия се предлагат препоръки за практиката на обучението и разработването на учебни пособия за българи, както и за продължаващи проучвания. ЗАКЛЮЧЕНИЕТО обобщава резултатите от изследването.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Education > Higher education
Language. Linguistics. Literature > Foreign language studying
ID Code:2239
Deposited By: Dr. Elena Savova
Deposited On:30 May 2014 06:38
Last Modified:30 May 2014 06:38

Repository Staff Only: item control page