Инструкции към задачите и упражненията в обучението по немски език като чужд : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

Коева, Янка (2011) Инструкции към задачите и упражненията в обучението по немски език като чужд : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of F58203.pdf]
Preview
PDF
F58203.pdf

400kB

Abstract

Дисертацията изследва формулировките на задачите и упражненията в обучението по немски език като чужд, В увода се обосновава избора на темата и необходимостта от изследването й от методическа, психологическа, текстолингвистична и психолингвистична гледна точка. Обект на изследване са актуални учебни комплекси, с които в настоящия момент се осъществява обучението по немски език в българското училище. Учебните комплекси, предназначени за ранно чуждоезиково обучение, имат своя специфика и не са обект на изследване. Предмет на изследване са писмените формулировки на задачите и упражненията за развитие на рецептивните умения четене с разбиране и слушане с разбиране, както и на формулировките към задачите и упражненията, насочени към развитие на продуктивните умения говорене и писане, които се осъществяват въз основа на текстове за четене и слушане. Проверяват се следните хипотези: Формулировките на задачите и упражненията са специализиран дидактико-инструктивен текст. Съществува връзка между инструкциите и текстовия жанр, към който се отнасят; формулировките на задачите и упражненията влияят на формиране на адекватни на съответните умения стратегии на изпълнение, т.е. предопределят стила на четене/ слушане; по-прецизно формулираната инструкция води до по-качествено изпълнение на съответната задача упражнение. Основна цел на изследването е съставяне на каталог с критерии за формулиране на инструкциите към задачите и упражненията за четене с разбиране и слушане с разбиране, за да бъдат те разбираеми за обучавани и обучаващи и адекватни на знанията и уменията, към чието развитие са насочени. Изследователските методи са съобразени с предмета на изследване. В първа глава се стъпва на теоретични схващания на базисни за методиката науки като лингвистика, психология, дидактика. Анализира се инструкцията като текстов жанр от гледна точка на текстовата лингвистика. Представя се реализацията на инструктивната функция в специализирани текстове и в частност в учебници и учебни комплекси. Формулировките на задачите и упражненията се доказват като специализирани текстове с инструктивна функция, макар понякога да се състоят само от едно изречение. Прави се опит за дефиниране на понятието "учебна инструкция". Разглеждат се психологическите особености на инструкцията, като се изясняват психологическите основи на четенето, тъй като възприемането на писмено формулираните инструкции се осъществява чрез четене с разбиране. Четенето се разглежда като конструктивна и интерактивна дейност, като се стига до извода, че инструкцията изисква разбиране в детайли. Прави се методико-дидактическа характеристика на инструкциите в ЧЕО. Стига се до извода, че инструкциите са едни от най-важните фактори, които направляват учебния процес и дейностите, които се извършват в час. Задачите и упражненията са едни от основните компоненти на учебните материали и от техните формулировки зависи до каква степен ще бъдат постигнати целите на обучение. Във втора глава предмет на изследване са инструкциите в методиката на обучение по чужд език. Представят се исторически обособилите се методи на обучение, тъй като учебниците и учебните комплекси отразяват методите на обучение по съответния чужд език. Изследва се взаимовръзката метод - упражнение задача - инструкция. Стига се до извода, че инструкциите към задачите и упражненията се намират в тясна взаимовръзка с доминиращия в даден период метод, тъй като те следват дейностите в обучението по чужд език. Съставя се каталог с критерии от теоретична гледна точка, на които би трябвало да отговаря формулировката на инструкциите. Анализират се комуникативните признаци на текстовия жанр "учебна инструкция". В трета глава се описват и анализират резултатите от анкетиране на обучавани и обучаващи, както и проведените два експеримента, в които се изследва връзката между ясната и разбираема инструкция и успеваемостта на обучаваните. Емпиричното изследване потвърди хипотезата за връзка между инструкция и успеваемост на обучаваните - по-прецизната формулировка води до по-успешно изпълнение на задачата и съответно до по-пълно разбиране на общото съдържание на текста. Потвърди се и взаимната свързаност на инструкцията към даден текст, текстовия жанр и съответстващия на жанра стил на четене или слушане. В заключението се правят изводи за аспектите, които характеризират учебната инструкция и се съставя каталог с критерии за тяхната формулировка по отношение на езиковите дейности четене с разбиране и слушане с разбиране.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Education > Education management for adults
Education > Higher education
Language. Linguistics. Literature > Foreign language studying
ID Code:2465
Deposited By: Repository Editor
Deposited On:30 Dec 2014 11:51
Last Modified:30 Dec 2014 11:55

Repository Staff Only: item control page