Идеи, материали и процеси в съвременното изкуство и дизайн в България : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", област на висше образование 8. "Изкуства"

Лозев, Руслан (2021) Идеи, материали и процеси в съвременното изкуство и дизайн в България : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", област на висше образование 8. "Изкуства". Doctoral thesis, Нов български университет.

Full text not available from this repository.

Official URL: https://openras.nacid.bg/api/FilesStorage?key=5edb...

Abstract

От цялото многообразие, са изследвани явления, които представят критичен завой в културната продукция, реагираща на протичащите процеси. Установеният „критичен завой” в дизайна е най-актуалната тема за дисциплината. Голяма дизайнерска общност представя дизайна, като критичен акт. Този критичен дизайн цели да демонстрира потенциала му, като поставя критични цели, да се ангажира с теми, чрез които да генерира радикални алтернативи и да създава чрез продуктите си политическа, културна и социална опозиция, насочена към мейнстрийм дизайна. Той се противопоставя на изключителността на изкуството и неговата критика и поддържа своята основна принадлежност към традициите на дизайна. Дизайнерската професия се развива и търси начини да работи извън ограниченията на обслужващата индустрия. Тази актуална за дизайна посока все още не е достатъчно изследвана в България.
В департамент „Дизайн“ на Нов българки университет се развиват нови в академичната среда критични дизайн практики. Въведени са от проф. д-р Борис Сергинов след 2000 г., като свободни практики за студентите, успоредно с подобни в европейски и американски университети. Изследването на Критичния дизайн установи, че процесите развиващи се в НБУ са автентични и уникални. Независимо, че попадат в общата категория ,,критични” те се различават широко от тук изследваните подобни.

This doctoral dissertation aims to diagnose and analyse current issues characterizing design and contemporary art in the XXI century.
From a diverse range of issues have been studied phenomena that represent a critical turn in cultural production, reacting to ongoing processes. The established "critical turn" in design is the most current such topic for the discipline. A large design community presents design as a critical act. This critical design aims to demonstrate its potential by setting critical goals, engaging with themes through which to generate radical alternatives and creating through its products a political, cultural and social opposition aimed at mainstream design. It opposes the exclusivity of art and its critique and maintains its basic affiliation with the traditions of design. The design profession is evolving and looking for ways to work beyond the constraints of the service industry. This current direction for design has not yet been sufficiently studied in Bulgaria.
New design-critical critical design practices are being developed in the Design Department of the New Bulgarian University. They were introduced by Prof. Dr. Boris Serginov after 2000, as free practices for students, in parallel with similar ones in European and American universities. This study of Critical Design found that the processes developing at NBU are authentic and unique. Although they fall into the general category of "critical", they differ widely from those studied here.

Item Type:Thesis (Doctoral)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Decorative arts. Design
Arts.Fine and Decorative arts > Graphical design
ID Code:4698
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:19 Sep 2022 13:47
Last Modified:19 Sep 2022 14:19

Repository Staff Only: item control page