Развитие на традицията в културните взаимоотношения между България и Австрия след 1989 година. Съвременно българско изкуство в чуждестранния художествен контекст : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.1. Теория на изкуствата.

Константинова, Теодора (2021) Развитие на традицията в културните взаимоотношения между България и Австрия след 1989 година. Съвременно българско изкуство в чуждестранния художествен контекст : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.1. Теория на изкуствата. Doctoral thesis, Нов български университет.

Full text not available from this repository.

Official URL: https://openras.nacid.bg/api/FilesStorage?key=2867...

Abstract

Предмет на изследване на дисертационния труд е проследяването на динамиката в културния и художествения обмен между България и Австрия. Тези взаимоотношения датират още от 19-ти век, активни са и през годините на социализма през втората половина на 20-ти век, а след падането на Берлинската стена през 1989 г. имат своите нови разнопосочни проявления. Централен фокус на изложението е именно периодът от 1989 г. до 2018 г. Този етап в българското изкуство е многопластов и наситен с художествени прояви от различно естество, значими наши творци изграждат име както на българската, така и на чуждестранната сцена. България започва да бъде разпознавана като част от артистичните процеси на Европа – постепенно интегрирайки се с марката „Източна Европа“ към Западна Европа. Австрия се оказва важна притегателна точка за няколко поколения български съвременни артисти с изявената си държавна културна политика към творци от бившия Източен блок и добрите възможности за реализация, които предлага. Адаптацията към новото време задава и разнородни теми и отключва нови художествени похвати. В хода на изследването се разглеждат въпросите за изпитанието на националната принадлежност/идентичност – при все по-глобална, а не локална, артистична сцена за съвременно изкуство. Доколко средата влияе на творчеството? Какво е самовъзприятието на българските художници навън? Как са възприемани те от австрийска и, респективно, от българска страна?

The subject of research of the dissertation is the dynamics in the cultural and artistic exchange between Bulgaria and Austria. These relations date back to the 19th century, were active during the years of socialism in the second half of the 20th century, and after the fall of the Berlin Wall in 1989 they have their new manifestations.
The dissertation focuses on the period after the political changes in 1989, when two trends of "Bulgarian" presence on the Austrian art scene can be distinguished. The first one is formed by the artists who moved to Vienna with the intention to stay, adapt and develop professionally there and the second by the artists living in Bulgaria and going to Vienna for a short time and for a specific reason - scholarships, grants (mainly the result of Austria's cultural policy towards the former Eastern bloc). It studies the prerequisites of settling on the Austrian contemporary art scene in the years after 2007 (when Bulgaria becomes part of the European Union), the main thematic lines and motives in the work of established artists in these years, as well as the major two-sided exhibitions and the role of the key mediators in the process of Bulgarian contemporary art's inclusion in international context.

Item Type:Thesis (Doctoral)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Decorative arts. Design
Arts.Fine and Decorative arts > Visual arts
ID Code:4702
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:19 Sep 2022 14:12
Last Modified:19 Sep 2022 14:12

Repository Staff Only: item control page