Образна символика в подовата мозаечна украса от раннохристиянските базилики на Балканите : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.1. Теория на изкуствата.

Персенгиева, Марина (2021) Образна символика в подовата мозаечна украса от раннохристиянските базилики на Балканите : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.1. Теория на изкуствата. Doctoral thesis, Нов български университет.

Full text not available from this repository.

Official URL: https://openras.nacid.bg/api/FilesStorage?key=e230...

Abstract

Дисертацията е съставена от три части – текст, каталог и албум. Разгледани са 127 мозаечни паметника от 16 антични провинции на Балканите. За първи път в научната литература образната символика в раннохристиянското изкуство е разгледана на базата на целия материал от фигурални подови мозайки. Този нов обхват дава нов поглед върху репертоара и неговата трактовка, както и по-достоверни наблюдения и изводи.
Ранното християнство обхваща периода от I до края на VI - началото на VII век. Този преходен период е наситен с динамични промени в целия аспект на обществения, политическия и културен живот. Фундаментът на тези промени е появата, развитието и утвърждаването на християнството. Духовната трансформация, която настъпва в обществото, преосмисля античните традиции във всички сфери на обществения живот. Тази своеобразна духовна карта, от която ще израства и се развива дървото на човешката история в следващите 2000 г., е отразена върху художествената украса на раннохристиянските култови сгради, а съответно и върху подовите мозайки от многобройните раннохристиянски култови сгради на Балканите. Основната посока, по който дисертационния труд се движеше, изследвайки образната символика в подовите раннохристиянски мозайки на Балканите, е осмислянето на раннохристиянското изкуство като неделима цялост с християнското учение.

The dissertation consists of three parts - text, catalog and album. In it are examined 127 mosaic monuments from 16 ancient provinces of the Balkans. For the first time in the scientific literature the image symbolism in the Early Christian art is considered on the basis of the entire material of figural floor mosaics. This new scope gives a new look at the repertoire and its interpretation, as well as more reliable observations and conclusions.
The Early Christianity covers the period from 1st c. A.D. to the end of 6th – beginning of 7th c.A.D. This transitional period is saturated with dynamic changes in the whole aspect of social, political and cultural life. The foundation of these changes is the emergence, development and affirmation of the Christianity. The spiritual transformation that is taking place in society is rethinking ancient traditions in all spheres of public life. This kind of spiritual map, from which the tree of human history will grow and develop in the next 2000 years, is reflected in the artistic decoration of Early Christian cult buildings, and respectively on the floor mosaics of the numerous Early Christian cult buildings on the Balkans. The main path the dissertation thesis followed, while exploring the image symbolism in the floor mosaics on the Balkans is the understanding of the Early Christian art as an inseparable whole with the Christian teaching.

Item Type:Thesis (Doctoral)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Architecture. Landscape arts
Arts.Fine and Decorative arts > Decorative arts. Design
Arts.Fine and Decorative arts > Graphical design
Arts.Fine and Decorative arts > Performing arts
Arts.Fine and Decorative arts > Visual arts
ID Code:4703
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:30 Sep 2022 08:01
Last Modified:30 Sep 2022 08:01

Repository Staff Only: item control page