Мултимедийните продукти в обучението по чужд език : Прагматико-семиотични аспекти

Хаджикотева, Милка (2005) Мултимедийните продукти в обучението по чужд език : Прагматико-семиотични аспекти. In: Език, литература, култура : Годишник на департамент "Чужди езици и литератури". Нов български университет, София, pp. 184-189. ISBN 9545353806

[thumbnail of paper_pragmatics_revised.doc] MS Word
paper_pragmatics_revised.doc

79kB

Abstract

TITLE: Multimedia Software in Foreign Language Teaching
Some Pragmatic and Semiotic Reflections.
ABSTRACT: An overview of some of the major pragmatic and semiotic tenets enlightens the process of communication in a foreign language. The acquisition of pragmalinguistic and sociopragmatic competences is related to signs’ transitions from icons to culturally-specific symbols which is evident in the process of application of certain strategies adapted to the needs of a specific communicative act. Modelling a virtual reality, multimedia software products emulate real-life situations, highlighting various pragmatic aspects to be perceived in relation to semiotics via an efficient use of the presented signs in their respective sign systems.

РЕЗЮМЕ: Прегледът на някои основни прагматични и семиотични постановки осмисля процеса на общуване на чужд език. Овладяването на прагмалингвистични и социопрагматични компетенции се базира на знакови преходи от икони към характерни за определената култура символи, които залягат в процеса на прилагане на определени стратегии, приспособени за нуждите на речевите ситуации. В своята виртуална реалност, мултимедийните програми предлагат симулации на реални ситуации и подсилват прагматичните аспекти, които благодарение на целенасочената употреба на представените знаци, функциониращи в съответните знакови системи, могат да се разгледат в светлината на семиотиката.

Item Type:Book Section
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Foreign language studying
ID Code:744
Deposited By: Ms. MS Hadjikoteva
Deposited On:15 Jun 2011 10:45
Last Modified:24 Feb 2016 12:09

Repository Staff Only: item control page