Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | K | P | Б | Д | К | Н | П | С
Number of items: 23.

D

Dimitrova, Emilia (2011) The Economic Nature of Factoring and its Legal Manifestation in the Bulgarian Legislation and the Convention on International Factoring. Acta Universitatis Danubius. Juridica, XIII (1). pp. 52-64. ISSN 1844-8062

K

Kostadinova, Ralitsa (2011) Traffic Crimes under Bulgarian Criminal Law. Acta Universitatis Danubius. Juridica, VII (1). pp. 29-36. ISSN 1844-8062

P

Petkova, Tsvetalina (2011) Regimes of Property Relations between Spouses according to the Bulgarian Family Law. Acta Universitatis Danubius. Juridica, VII (1). pp. 100-109. ISSN 1844-8062

Б

Бучкова, Памела (2011) Административен договор и частноправен договор на администрацията. Общество и право (7/8). pp. 43-54. ISSN 0204-8523

Бучкова, Памела (2011) Общественият интерес при административното договаряне. In: Юбилеен сборник : 20 години департамент "Право" Нов български университет. Фенея, София, pp. 384-397. ISBN 9789549499834

Бучкова, Памела (2011) Основни положения в теорията на административния договор в Русия. Административно правосъдие (2). pp. 21-35. ISSN 0861-5268

Д

Димитрова, Емилия (2011) Възраженията, които длъжникът може да противопостави на фактора при факторинга. In: Юбилеен сборник : 20 години департамент "Право" Нов български университет. Фенея, София, pp. 281-296. ISBN 9789549499834

К

Костадинова, Ралица (2011) Дискусионни въпроси относно вината при същинското транспортно престъпление. Норма (1). pp. 29-40. ISSN 1314-5118

Костадинова, Ралица (2011) Особености на диспозицията и изпълнителното деяние на транспортното престъпление по чл. 342 от Наказателния кодекс. Правна мисъл , LII (4). pp. 23-37. ISSN 1310-7348

Костадинова, Ралица (2011) Особености на обекта на транспортните престъпления по българското наказателно право. Научни трудове на Института за правни науки (VІ). pp. 299-316. ISSN 1312-3149

Костадинова, Ралица (2011) Особености на предмета на транспортните престъпления по българското наказателно право. Правна мисъл (2). pp. 20-35. ISSN 1310-7348

Костадинова, Ралица (2011) Специфики на обекта при отделните видове престъпления по транспорта. In: Юбилеен сборник : 20 години департамент "Право" Нов български университет. Фенея, София, pp. 312-327. ISBN 9789549499834

Костадинова, Ралица (2011) Транспортни престъпления : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност наказателно право по шифър 05.05.16. PhD thesis, Нов български университет.

Н

Недялкова, Елена (2011) Законодателни промени и проблеми в областта на наказателно-процесуалното доказване. Доказателствена стойност на показанията, дадени от свидетел с тайна самоличност и от служител под прикритие. In: Юбилеен сборник : 20 години департамент "Право" Нов български университет. Фенея, София, pp. 356-372. ISBN 9789549499834

П

Петкова, Цветалина (2011) Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

С

Стайков, Ивайло И. (2011) Административнонаказателна отговорност за маловажно нарушение на трудовото законодателство. Юридически сборник = Juridical Collection, ХVІІІ. pp. 189-194. ISSN 1311-3771

Стайков, Ивайло И. (2011) За някои от промените в Кодекса за социално осигуряване от края на 2009 година. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", IV. pp. 67-75. ISSN 1314-1937

Стайков, Ивайло И. (2011) Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата (анализ на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване). Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", IV. pp. 76-88. ISSN 1314-1937

Стайков, Ивайло И. (2011) Историческо развитие на правната уредба на установяването на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Научни трудове : Серия 7 Правни науки, 50. pp. 29-33. ISSN 1311-3321

Стайков, Ивайло И. (2011) Относно заемането на академичната длъжност "асистент" по действащото законодателство. In: Световната криза и България - правни аспекти : Национална научна конференция, София, 6 декември 2010 г. Университетско издателство "Стопанство", София, pp. 70-80. ISBN 9789546442390

Стайков, Ивайло И. (2011) Правна характеристика и предмет на правна уредба на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. In: Юбилеен сборник : 20 години департамент "Право" Нов български университет. Фенея, София, pp. 211-227. ISBN 9789549499834

Стайков, Ивайло И. (2011) Промените в Кодекса на труда от края на 2008 г. в областта на административноноказателната отговорност за нарушения на трудовото законодателство. In: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Българското трудово и осигурително право в модерния свят : В чест на 75-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 94-104. ISBN 9789540732725

Стайков, Ивайло И. (2011) Трудовоправни аспекти на Закона за развитието на академичния състав в Република България. In: Съвременното право - проблеми и тенденции : [Сборник материали от] Националната научно-практическа конференция по случай двадесетгодишнината на списание "Съвременно право". Сиби, София, pp. 347-367. ISBN 9789547306622

This list was generated on Mon Jan 30 11:02:25 2023 EET.