Педагогическата ползваемост при разработване на електронни дидактически материали в обучението по съвременни езици : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен Доктор в област на висше образование 1. Педагогика професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по чужд език научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по съвременни езици (английски)

Богданов, Станислав (2013) Педагогическата ползваемост при разработване на електронни дидактически материали в обучението по съвременни езици : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен Доктор в област на висше образование 1. Педагогика професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по чужд език научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по съвременни езици (английски). PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of F30287.pdf]
Preview
PDF
F30287.pdf

1MB

Abstract

Дисертационният труд въвежда и обсъжда концепцията за педагогическа ползваемост на електронни дидактически материали в чуждоезиковото обучение. Направен е критичен, интердисциплинарен анализ на научната литература в областите дидактика и методика на чуждоезиковото обучение, педагогическа психология, педагогически дизайн, информационни и комуникационни технологии, потребителска ползваемост, визуални изкуства, за да се изясни същността на педагогическата ползваемост. Сравняват се със статистически методи експертните оценки на преподаватели от различни националности с мнението на студенти за разработени електронни дидактически материали по английски език. Извежда се концептуална рамка за педагогическата ползваемост при разработване на електронни дидактически материали. Разработена e таксономия с интерактивни упражнения, която дава по-цялостна представа за възможностите, които съвременният софтуер може да предложи на преподавателите при разработване на дидактическо съдържание, като в същото време е отправна точка при планирането на учебно съдържание. Резултатите от направените изследвания са пряко приложими в чуждоезиковото обучение. Разработена е методология за оценка на електронни дидактически материали. Разработени са насоки за изработването на електронни дидактически материали с дескриптори в отделните измерения от гледна точка на педагогическата ползваемост, които са приложими не само в чуждоезиковото обучение, а и в обучението по други академични дисциплини.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Education > Higher education
Language. Linguistics. Literature > Foreign language studying
Language. Linguistics. Literature > Language
ID Code:2456
Deposited By: Mr Stanislav Bogdanov
Deposited On:30 Dec 2014 09:51
Last Modified:30 Dec 2014 09:51

Repository Staff Only: item control page