Стъклото в архитектурата и интериорния дизайн в периода XX-XXI век : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.2. Изобразително изкуство

Гекова, Веселина (2021) Стъклото в архитектурата и интериорния дизайн в периода XX-XXI век : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.2. Изобразително изкуство. Doctoral thesis, Нов български университет.

Full text not available from this repository.

Official URL: https://openras.nacid.bg/api/FilesStorage?key=d8c7...

Abstract

Употребата на материалът стъкло в архитектурата нараства тенденциозно от Индустриалната революция до днес. Развитието в производството на този крехът материал успешно покрива техническите изисквания в архитектурата, посреща битовите нужди и естетическите възгледи на обществото през последното столетие. С развитието на актуалната тема за екологията нараства нуждата от широка употреба на устойчив и безвреден материал с многоспектърна употреба с цел опазването на околната среда и човека. Развитието на технологиите предоставя съвременни решения на тази необходимост и поставя стъклото като един от водещите еко-материали на съвремието. По време на семинара ще бъде разгледана историята на материала стъкло в архитектурата, като бъдат представени конкретни примери на архитектурни решения и техники за формообразуване от България и чужбина.
Прогресът на употребата на стъклото в архитектурата е бавен, но постоянен. Стъклото в архитектурата през последния век се използва по-интензивно благодарение на технологичния напредък в производството му. Именно неговата прозрачност и уникалното му свойство да пропуска светлината го прави така незаменим и ценен. Предизвикателството за всеки архитект е да използва това свойство на стъклото без да допуска появата на „парников ефект“ във вътрешността на сградата. Семинарът е подходящ специалистите в областта на дизайна и архитектурата – преподаватели, инженери, архитекти, студенти, както и всички творци, които се занимават с проблемите на пространството в което живеем.

The use of glass material in architecture has grown trending from the Industrial Revolution to the present day. The development in the production of this fragile material successfully meets the technical requirements in architecture, domestic needs and aesthetic views of society of the past century. The urge for solving environmental issues through ecology and during times of pandemic crisis, the need for sustainable and harmless material with multi-spectrum use is growing by day. The development of technology provides modern solutions to solve environmental and sociological issues. Glass is one of the leading eco-materials of modern times. The seminar gives an overlook on the history of glass in architecture, specific examples of architectural solutions and shaping techniques from Bulgaria and other countries.
The progress of glass in architecture has been slow but steady. Glass in architecture of the past century is used more intensively due to technological advances in its production. Its transparency and unique ability to transmit light makes it so irreplaceable and valuable. The challenge for any architect is to use this property of glass without producing a "greenhouse effect” inside the building. The seminar is suitable for specialists in the field of design and architecture - teachers, engineers, architects, students, as well as all artists who work in the field of spatial design - an essential element of the material environment in which we live.

Item Type:Thesis (Doctoral)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Decorative arts. Design
Arts.Fine and Decorative arts > Performing arts
Arts.Fine and Decorative arts > Plastic arts
Arts.Fine and Decorative arts > Sculpture
ID Code:4701
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:19 Sep 2022 14:09
Last Modified:19 Sep 2022 14:15

Repository Staff Only: item control page