Биоморфизмът като характеристика на формата. Проблеми при пластичния изказ в скулптурата на Боян Райнов : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.2. Изобразително изкуство.

Трифонов, Мартин (2022) Биоморфизмът като характеристика на формата. Проблеми при пластичния изказ в скулптурата на Боян Райнов : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.2. Изобразително изкуство. Doctoral thesis, Нов български университет.

Full text not available from this repository.

Official URL: https://openras.nacid.bg/api/FilesStorage?key=a21e...

Abstract

Дисертационният труд разглежда творчеството на скулптора Боян Райнов, погледнато от гледна точка на биоморфното ѝ третиране. В условията на един свят, разтърсван от идеите на постмодернизма, Боян Райнов останал верен на по-класическия подход за правене на скулптура, както и на нейния чист облик. Докато работил върху изразяването на чувствата си чрез различни материали като камък, дърво, бронз, а също смола и калай, той насищал пластичните си резултати с хуманистичните си разбирания, а често и с едно искрено очарование от жизнеродните сили на природата. В представяните от него сюжети почти винаги се срещат алюзии за процеси от живата или неживата природа. В някои случаи намеренията му били чисто естетически, в други той припомня въпроси, касаещи позицията на човека спрямо бързо променящия се, технологично ориентиран модерен свят. Понякога Боян Райнов ни представя субекта в конфликт с обкръжението му, но в повечето случаи личностните качества и позитивният светоглед на скулптора надделяват, обрисувайки не антагонизма, а толерантния диалог в избраните от него теми.

The dissertation examines the work of the sculptor Boyan Raynov, viewed in terms of its biomorphic treatment. In the conditions of a world shaken by the ideas of postmodernism, Boyan Raynov remained faithful to the more classical approach to making sculpture, as well as to its pure appearance. While working on expressing his feelings through various materials such as stone, wood, bronze, as well as resin and tin, he saturated his plastic results with his humanistic understandings, and often with a sincere fascination with the life-giving forces of nature. In the plots presented by him one can almost always find allusions to processes from the living or inanimate nature. In some cases, his intentions were purely aesthetic, in others he recalls issues concerning man's position in relation to the rapidly changing, technologically oriented modern world. Sometimes Boyan Raynov presents the subject in conflict with its environment, but in most cases the personal qualities and positive worldview of the sculptor prevail, describing not antagonism but tolerant dialogue in his chosen topics.

Item Type:Thesis (Doctoral)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Decorative arts. Design
Arts.Fine and Decorative arts > History of arts
Arts.Fine and Decorative arts > Performing arts
Arts.Fine and Decorative arts > Plastic arts
Arts.Fine and Decorative arts > Sculpture
Arts.Fine and Decorative arts > Visual arts
ID Code:4704
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:30 Sep 2022 08:01
Last Modified:30 Sep 2022 08:01

Repository Staff Only: item control page