Университетската телевизия на НБУ между опита и новаторството : Дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство.

Димова, Борислава (2022) Университетската телевизия на НБУ между опита и новаторството : Дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство. Doctoral thesis, Нов български университет.

Full text not available from this repository.

Official URL: https://bpos.bg/publication/32353

Abstract

Предмет на настоящото изследване е проектът за университетската телевизия на НБУ /НБУТВ/ след построяването на собствен Радио-телевизионен център. Въз основа на теоретичния фундамент, изложен в работата на проф. д-р Иво Драганов /“Четвъртата възможност - университетска телевизия”/, в текста се изследва натрупаният опит до момента и множество новаторски подходи при създаване на практически модел за НБУТВ днес. Обособени са факторите, възпрепятстващи реализацията на успешна университетска телевизия в България. Анализират се предложената концепция за създаване на НБУТВ и настоящите производствени възможности на РТЦ. Проучването се съсредоточава и върху съвременни изследвания, както и книгата „Поколението Z на работа“ на Дейвид Стилмън върху нагласите и търсенията на младите зрители днес, които отричат конвенционалната форма на телевизия. Предлагат се алтернативи за изграждането на НБУТВ като подходяща медия за техните интереси чрез хибрид между телевизия и социална мрежа със собствена видеоплатформа. Представени са резултатите от множество емпирични изследвания на тв проекти, реализирани от екипи студенти и преподаватели в РТЦ. Текстът предлага за финал разделяне на типа продукции за НБУТВ в основни два канала, целящи както програма с професионално качество- създавана от преподаватели, експерти и напреднали студентии в НБУ, така и канал за публикуване на всякакви актуални аудиовизуални форми, осъществявани от всички членове на университетската среда.

The subject of this research is the project for creation of the University Television of New Bulgarian University (NBUTV) following the building of an own Radio-Television Center (RTC). The theoretical basics are laid down in the work of Professor Ivo Draganov, Ph.D. “The Fourth Opportunity – University Television” and this text explores experiences so far and the variety of innovative approaches towards the development of an effective model for NBUTV of today. Outlined are the obstructing factors preventing the establishment of a successful university television in Bulgaria. Analyzed are the proposed concept for creation of NBUTV and the present production capacity of RTC. The study focuses on contemporary research on the topic as well as on the book “Gen Z @ Work. How the Next Generation Is Transforming the Workplace” by David Stillman that explores the attitude and demands of the young audience, which deny the conventional form of television. Suggested are alternative forms for building up NBUTV as a suitable media for their interests through a hybrid between a television and a social media with its own video platform. The author presents the results from many empirical studies performed by teams of students and lecturers in RTC. As a conclusion, the text proposes to separate NBUTV production in two main channels. The goal is - to broadcast professional quality program, produced by lecturers, experts and mature students at NBU.

Item Type:Thesis (Doctoral)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Audio, sound engineering
Arts.Fine and Decorative arts > Television
Arts.Fine and Decorative arts > Visual arts
Arts.Fine and Decorative arts > Cinema
ID Code:4754
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:23 Mar 2023 08:53
Last Modified:23 Mar 2023 08:53

Repository Staff Only: item control page