Сравнително изследване на италианските и българските отстъпителни изречения : Дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология.

Давидова, Десислава (2021) Сравнително изследване на италианските и българските отстъпителни изречения : Дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология. Doctoral thesis, Нов български университет.

Full text not available from this repository.

Official URL: https://bpos.bg/publication/31951

Abstract

Докторската дисерцатия засяга отстъпителните изречения в съпоставителен план между италиански и български език. Изследването се прави въз основа на корпус от примери, ексцерпирани от италианската и българската художествена литература, като корпусът бива едностранен и двустранен.
В дисертацията е направен семантичен и синтактичен анализ на отстъпителните изречения в двата езика, като са разгледани приликите и разликите при избор на лексикални и граматични средства за иразяването на отстъпителното отношение в италиански и български език.
Към дисертацията е приложено анкетно проучване с информанти, като изводите от проучването са полезни от гледна точка на обратна връзка за усвояването на отстъпителните конструкции от българи, изучаващи италиански език като чужд. Резултатите от изследването биха могли да решат някои проблеми в преподаването на отстъпителните конструкции, както и да подпомогнат преводачите , срещащи проблеми в предаването от и на български език на отстъпителната конструкция. Приносът на работата може да се определи в научно и в приложно отношение.

The dissertation is about the concessive clauses in a comparative plan between Italian and Bulgarian. The research is made on the basis of a corpus of examples excerpted from the Italian and Bulgarian fiction, as the corpus is one-sided and two-sided.
In the dissertation I make a semantic and syntactic analysis of the concessive clauses in the two languages. I consider also the similarities and differences in the choice of lexical and grammatical means for the expression of the concessive relation in Italian and Bulgarian.
The dissertation is accompanied by a survey with informants, and the conclusions of the study are useful in terms of feedback for the assimilation of the concessive constructions by Bulgarians studying Italian as a foreign language. The results of the research could solve some problems in the teaching of the concessive constructions, as well as help the translators who encounter problems in the transmission from and into Bulgarian of the concessive construction. The contribution of the work can be determined in scientific and applied terms.

Item Type:Thesis (Doctoral)
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Foreign language studying
Language. Linguistics. Literature > Language
ID Code:4756
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:23 Mar 2023 09:04
Last Modified:23 Mar 2023 09:04

Repository Staff Only: item control page