Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Л | П | С
Number of items: 4.

Л

Лозев, Руслан (2021) Идеи, материали и процеси в съвременното изкуство и дизайн в България : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", област на висше образование 8. "Изкуства". Doctoral thesis, Нов български университет.

Лозев, Руслан (2021) Идеи, материали и процеси в съвременното изкуство и дизайн в България : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", област на висше образование 8. "Изкуства". Doctoral thesis, Нов български университет.

П

Попов, Иво (2021) Съвременни тенденции в експозиционния дизайн на щандове за изложения. In: Експозиционен дизайн и креативни индустрии: Сборник с доклади от Интердисциплинарна кръгла маса. Нов български университет, София. (In Press)

С

Савова, Кристина and Темелкова, Стефания (2021) Етичната мода: Бизнес модел и комуникация с потребителя. Медии и обществени комуникации, 48. ISSN 1313-9908

This list was generated on Wed Feb 1 15:55:04 2023 EET.