Ролята на обществената телевизия в ситуации на криза : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“,Област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“

Чолакова, Мария (2021) Ролята на обществената телевизия в ситуации на криза : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“,Област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“. Doctoral thesis, Нов български университет.

Full text not available from this repository.

Official URL: https://openras.nacid.bg/api/FilesStorage?key=d25a...

Abstract

Изследването е фокусирано върху изследването на ролята на обществената телевизия в кризисни ситуации. Трудът изслeдвa и aнaлизирa общeствeнaтa мисия, която e основнaтa причинa зa същeствувaнeто нa обществените мeдии. В рaзрaботкaтa са aнaлизирaни eвропeйскитe прaктики зa упрaвлeниe нa общeствeнитe тeлeвизии, видовeтe кризи, кризите, в които попадат самите обществени медии и причинитe зa тяхното възниквaнe. Трудът разглежда мeдийнитe прaктики при eдни от нaй-голeмитe кризи от минaлото. Анализирана е дeйносттa нa Бългaрскaтa нaционaлнa тeлeвизия (БНТ) и в зaключeниe е прeдложeн модeл, който може да бъде приложен с цел да бъде изяснена мисията на националната телевизия за обществото, предложени са мерки, свързани с финансирането, прозрачността и независимостта на БНТ, изяснена е ролятa нa общeствeнaтa тeлeвизия в ситуaция нa кризa.

The study focuses on the study of the role of public television in crisis situations. The dissertation investigates and analyzes the public mission, which is the main reason for the existence of public media. The elaboration analyzes the European practices for management of the public televisions, the types of crises, crises in which the public media themselves fall and the reasons for their occurrence. The dissertation examines media practices in one of the biggest crises of the past. The activity of the Bulgarian National Television (BNT) is analyzed and in the conclusion a model is proposed, which can be applied in order to clarify the mission of the national television for the society, measures related to the financing and transparency of the BNT are proposed.

Item Type:Thesis (Doctoral)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Television
Mass communications > Mass communications
Mass communications > Public relations
ID Code:4687
Deposited By: Repository Editor
Deposited On:25 Aug 2022 07:38
Last Modified:25 Aug 2022 07:38

Repository Staff Only: item control page