Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | E | N | А | М | Н | Р | С | Т | Х
Number of items: 26.

A

Alexieva, Sonya (2011) Special Events for Image Building in Tourism. Journal of Science and Research, 1 (2). pp. 58-65. ISSN 1314-295X

Alexieva, Sonya (2011) The OUR HOUSE National Project: A Good Practice of European Intercultural Dialogue. In: The dialogue with the other : Balkan Dimensions of European identity. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp. 473-480. ISBN 9789540732671

E

Emilova, Irena (2011) Dimensions of creative tourism. Икономика и управление : Научно списание на Стопанския факултет при ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград = Economics & Management : Journal for Economics and Management Science of Faculty of Economics - South - Western University - Blagoevgrad, VII (2). pp. 12-17. ISSN 1312-594X

Emilova, Irena (2011) Features of the entertainment industry management. Journal of Science and Research, 1 (3). pp. 111-120. ISSN 1314-295X

N

Nesheva-Kiosseva, Ninel (2011) Social and Environmental Reporting and Accounting in Bulgaria. In: Seminar: "Social and environmental accounting and reporting in Bulgaria", 14 September 2011, University of Bologna, Rimini, Italy. (Submitted)

Nesheva-Kiosseva, Ninel (2011) Statistical and accountant reports and tax returns for Environment and Social issues in Bulgaria. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Nesheva-Kiosseva, Ninel and Hickey, Robert (2011) A user-friendly method for monitoring ecotourism trends in bulgarian pilot regions based on the results of the biodiversity conservation and economic growth (BCEG) project. In: 1st International Conference on Tourism Management and Tourism Related Issues, 15-16 September 2011, University of Bologna, Rimini, Italy. (Submitted)

Nesheva-Kiosseva, Ninel and Hickey, Robert (2011) A user-friendly method for monitoring ecotourism trends in bulgarian pilot regions based on the results of the biodiversity conservation and economic growth (BCEG) project. 1st International Conference on Tourism Management and Tourism Related Issues : Conference Proceedings, 1. ISSN 2223-9014

А

Аврамов, Виктор (2011) Енергийната политика на ЕС през погледа на теоретичния модел на фокусирания върху актьорите институционализъм. Публични политики.BG, 2 (3). pp. 71-97. ISSN 1314-2313

Аврамов, Виктор (2011) Енергийната политика на ЕС: движение от негативна към позитивна координация? Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Алексиева, Соня (2011) "Пътят на коприната" като туристически продукт: Интегриране на историята, културата и икономиката. In: The Silk Road : Papers from the International Conference, organized by Confucius Institute in Sofia, Bulgaria, June 3-4, 2011. Confucius Institute, Sofia, pp. 73-76. ISBN 9789599250510

Алексиева, Соня (2011) Кризисни комуникации в туризма. In: Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : сборник статии. Нов български университет, София, pp. 343-358. ISBN 9789545356421

Алексиева, Соня (2011) Културният туризъм - мисията на Велико Търново : Международно туристическо изложение "Културен туризъм" - Велико Търново. ПР-Туризъм Консулт, София. ISBN 9789549134896

Алексиева, Соня (2011) Специални събития и атракции в културния туризъм. In: Предизвикателства пред туризма през XXI век : юбилейна научна конференция с международно участие, София, 11.11.2011 г. : сборник с научни доклади : Т. 1. Авангард Прима, София, pp. 120-127. ISBN 9789543239054

М

Михайлов, Михаил (2011) Анализ на видовете среди на организацията. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Михайлов, Михаил (2011) Организационни структури и управленска документация. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Михайлов, Михаил (2011) Организационното проектиране - процес на вземане на решения и технологии на реализация. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Михайлов, Михаил (2011) Стратегии на организациите – същност и видове; формулиране, избор и реализация : Типология на стратегиите. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Михайлов, Михаил (2011) Управление на организацията - фази (общи функции) и предметни функции на управление. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Михайлов, Михаил (2011) Човешкият фактор в организациите - мотивация, организационна култура : Управление на персонала. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Н

Нешева-Кьосева, Нинел (2011) Социално и екологично счетоводство : от подигравка към революция, от надежда към хюбри? Следва : Списание за университетска култура (25). pp. 74-90. ISSN 1311-9060

Р

Радев, Кирил (2011) Иновациите, ключов фактор за устойчиво развитие и конкурентноспособност на икономиките в криза. Осма научно-приложна конференция с международно участие „Инвестиции в бъдещето - 2011". pp. 317-322. ISSN 1314-3719

С

Сланчева-Банева, Ваня А. (2011) Симулацията като инструмент за академичното обучение по маркетингов мениджмънт на студенти с математико-техническо образование. In: Международна научна конференция "Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието", 2-3 декември 2011 г., УНСС, София : Сборник доклади. Университетско издателство "Стопанство", pp. 442-449. ISBN 9789549224733

Т

Трифонова, Силвия and Иванов, Ангел Георгиев (2011) Раздел 2. Изтичане на добавена стойност – базисно ограничение и фактор на икономическия растеж; Влияние на паричния съвет, фискалните ограничения и изгледите за сближаване на България към еврозоната. In: Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Република България. Българска стопанска камара, София, pp. 65-169. ISBN 97895496363070

Х

Хаджиева, Ваня (2011) Приложение на концепцията за контролинг при управлението на проекти. Сборник доклади : Международна научна конференция "Управление на проекти" : Трявна, 15-16 април, 2011 г.. pp. 222-228. ISSN 1314-345X

Хаджиева, Ваня (2011) Същност и характеристики на категорията цена. In: Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие, 12-13 май 2011 г. Академично издателство "Ценов", Свищов, pp. 123-127. ISBN 9789542305927

This list was generated on Tue Mar 5 02:48:28 2024 EET.