Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | А | Б | Е | И | Х
Number of items: 12.

H

Hadjiev, Kristian and Hadjitchoneva, Juliana and Ivanov, Angel (2020) eGovernment and eHealth in Bulgaria: Developments and Challenges. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 5. ISSN 2603-297X (Unpublished)

А

Аврамов, Виктор (2020) Моделиране на конкуренцията на борсовия пазар на електрическа енергия. Икономическа мисъл (1). pp. 65-79. ISSN 0013-2993

Арабаджийски, Петър (2020) Перспективи за използване на дронове в охранителната дейност. In: Сборник с научни доклади Международна практическа конференция „Съвременните реалности – проблеми и перспективи“. Нов български университет, София, pp. 264-275. ISBN 9789543831371

Б

Банкова, Ваня Иванова (2020) Характерни особености, функционални дисбаланси и потенциал за развитие на селските райони в Република България в контекста на членството в Европейския съюз : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)“. PhD thesis, Нов български университет.

Е

Емилова, Ирена (2020) Концепция за бъдещето на градския туризъм – теоретико-практически аспекти. In: Българската мечта - позитивната концепция. Лидерство, общество, стратегически визии (1). Нов български университет, София, pp. 405-416. ISBN 9786192331313

И

Иванова, Мария (2020) Дигиталната трансформация и управлението на човешките ресурси – позитивната концепция. International Journal Of Sciences And Arts, 1. pp. 58-75. ISSN 2671-3551

Иванова, Мария А (2020) Новата дигитална грамотност и човешкият капитал – парадигма за успешна адаптация и конкурентоспособност в условията на четвъртата индустриална революция. In: Българската мечта – позитивната концепция. Нов български университет, София, pp. 165-178. ISBN 9786192331313

Иванова, Мария А (2020) Управление на работодателската марка в XXI век – възможности и ограничения. Нов български университет, София. ISBN 9786192331351

Х

Хаджиев, Кристиян (2020) Адаптиране и балансиране елементите на организационната инфраструктура при проектиране на виртуални екипи = Designing virtual teams: Adaption and balancing of organizational infrastructure elements. In: 18-th International Scientific Conference “Management and Engineering ’20”, 13-16 September 2020, Sozopol, Bulgaria. (Unpublished)

Хаджиев, Кристиян (2020) Концептуален интегративен модел за ефективност на виртуалните екипи. Икономическа мисъл (5). pp. 3-26. ISSN 0013-2993

Хаджиев, Кристиян (2020) Теоретико-методологически характеристики на стратегиите за организационна промяна в бизнеса. International Journal Of Sciences And Arts, 2. pp. 77-107. ISSN 2671-3551

Хаджиев, Кристиян (2020) Управление чрез тотално качество и учеща организация. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

This list was generated on Sun Dec 10 08:53:29 2023 EET.