Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | В | Д | К | М | Н | С | Т | Ц
Number of items: 23.

M

Marinov, Eduard (2013) The African free trade area - a step towards continental integration. International Scientific Conference Investments in the Future 2013 : Proceedings. pp. 266-271. ISSN 1314-3719

Marinov, Eduard (2013) Economic Partnership Agreements of the EU: Impact on Regional Integration in Africa. In: Jubilee International Scientific Conference "The Future of Integration, the Future of the European Union", 17 May 2013 : Proceedings. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, pp. 200-208. ISBN 9789542308676

Marinov, Eduard (2013) International Trade Commodity Structure of African Regional Economic Communities. Economic Thought (4). pp. 131-151. ISSN 0013-2993

Marinova, Tsvetelina (2013) Defis de l’interaction entre le marché et les institutions durant la crise financiere et économique globale. In: Le devenir de l’économie mondialisée : Travail de colecte du Congrès, Valladolid: 19 au 22 mai 2013. L'AIELF, Valladolid, pp. 349-360. ISBN 9788469578100

В

Велинов, Иво (2013) Типология на онлайн магазините за модни стоки, от гледна точка на онлайн визуални мърчандайзингови елементи чрез клъстерен анализ. In: Знанието - традиции, иновации, перспективи : Научна конференция с международно участие, 14 - 15 юни 2013. Бургаски свободен университет, Бургас, pp. 609-613. ISBN 9789549370973

Д

Димова, Надежда (2013) Проблеми на анализа и оценката на дистрибуционната политика. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

К

Касърова, Виолета (2013) Новите метрики на корпоративния финансов успех. Евдемония Продъкшън, София. ISBN 9789549292435

М

Маринов, Едуард (2013) Стокова структура на външната търговия на регионалните интеграционни общности в Африка. Икономическа мисъл (4). pp. 117-134. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2013) Морал и етика в научните изследвания. Дискусионни материали (DP01). pp. 101-108. ISSN 1312-5079

Маринов, Едуард (2013) Регионалните интеграционни общности в Африка. In: Новата икономическа география: теория и практика : сборник от доклади : научен семинар, СУ "Св. Климент Охридски", 23.11.2012 г. Екс-прес, София, pp. 143-154. ISBN 9789544904340

Маринов, Едуард (2013) Тайните на икономическите индикатори. Дискусионни материали (DP01). pp. 21-25. ISSN 1312-5079

Маринов, Едуард (2013) Успехи и предизвикателства на регионалната икономическа интеграция в Африка. In: Политически и икономически трансформации в 21 век : сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи, [10-11 май 2013 г., Варна]. Варненски свободен унивeрситет "Черноризец Храбър", Варна, pp. 79-90.

Маринов, Едуард (2013) Кризата в ЕС – финансови рискове за Африка. In: Посткризистно икономичeско развитие на ЕС и България: Международна научна конференция, 18-19 октомври 2012, София. ГорексПрес, София, pp. 406-414. ISBN 9789546162304

Маринова, Цветелина (2013) Проблеми и перспективи пред България в контекста на кризата в Икономическия и паричен съюз. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Младенов, Младен (2013) Време е инспекторатите и вътрешният одит в публичния сектор да се активизират. Професионално обединение на държавните служители.

Младенов, Младен (2013) Институтът на риска в публичното право в най-новото българско законодателство. Studia Iuridico-Historica, II (2). pp. 121-128. ISSN 1314-9296

Младенов, Младен (2013) Латентните измерения на принципа на законност в поведението на държавните служители. Професионално обединение на държавните служители.

Младенов, Младен (2013) Прокурорът. Социология и икономика, III (2). pp. 32-49. ISSN 1314-3603

Н

Николова, Ирена (2013) Икономиката на България след кризата в еврозоната = Economy of Bulgaria after Euro Area Crisis. In: Знанието - традиции, иновации, перспективи : Научна конференция с международно участие, Бургас, 14-15 юни 2013 г. Бургаски свободен унивeрситет (Габрово : Екс-прес), Бургас, pp. 245-252. ISBN 9789549370973

Николова, Ирена (2013) Приложение на факторинга в икономиката по време на криза. In: Регионални и глобални измерения на търговията : Сборник с доклади от международна научна конференция по случай 60 години от създаването на катедра "Икономика и управление на търговията" и 65 години от създаването на специалност "Икономика на търговията". Наука и икономика - ИУ, Варна, pp. 689-698. ISBN 9789542106678

С

Стефанов, Стефан Ф. (2013) Преходът от планова към пазарна икономика в България – необходим е нов модел. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Т

Темелкова, Стефания (2013) Брандингът на България при конкуренцията на туристическите пазари : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по направление 3.8. Икономика, специалност 05.02.10 "Световно стопанство и международни икономически отношения". PhD thesis, Нов български университет.

Ц

Цончев, Радослав and Тонова, Стоименка (2013) Финансовите иновации и новата регулация. Икономика 21, 3 (1-2). ISSN 1314-3123

This list was generated on Mon Jan 30 04:54:56 2023 EET.