Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: N | P | S | U | И | М | Н | С | Т
Number of items: 22.

N

Nikolova, Irena (2021) Impact of Covid Pandemic on Foreign Exchange Reserves. In: XV. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management, May 29-30, 2021, Plovdiv, Bulgaria.

P

Popchev, Ivan and Radeva, Irina and Nikolova, Irena (2021) Aspects of the Evolution from Risk Management to Enterprise Global Risk Management. Engineering sciences : journal of science department engineering sciences at the Bulgarian academy of sciences (1). pp. 16-30. ISSN 1312-5702

S

Spasova, Elena and Marinov, Eduard (2021) Global value chains and the changing nature of international specialization. Economic Thought, LXVI (1). pp. 29-52. ISSN 0013-2993

U

Uzunov, Hristiyan and Marinov, Eduard (2021) The way to Sustainability in European Agriculture: the EU Green Deal and the Farm to Fork strategy. In: Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy: conference proceedings, 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. Plovdiv University Press, pp. 124-142. ISBN 9786197663082

И

Иванова, Милена and Маринов, Едуард (2021) Външнотърговски отношения на България с Обединените арабски емирства. Годишник „Икономика и бизнес“, 6. pp. 124-135. ISSN 2534-9651

Илиев, Пламен (2021) Контролингът в управлението на финансовия сектор. Working Paper. Нов български университет. (Unpublished)

М

Маврова, Десислава (2021) Счетоводната информация в управлението на платежните операции и инструменти в търговските банки : Дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 3.8. Икономика. Doctoral thesis, Нов български университет.

Маврова, Десислава (2021) Счетоводната информация в управлението на платежните операции и инструменти в търговските банки : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 3.8. Икономика. PhD thesis, Нов български университет.

Маринов, Едуард (2021) Новият шок COVID 19 – въздействие върху международната търговия на глобално и национално ниво. In: Външна търговия и пандемия : сборник с доклади, представени на кръгла маса на тема "Външна търговия и пандемия", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab. Висше училище ще по застраховане и финанси, София, pp. 44-51. ISBN 9786197622096

Маринов, Едуард (2021) Въздействие на Covid-19 върху развиващите се държави в Африка: Еднакви ли са ефектите от пандемията в Глобалния Юг и Глобалния Север. In: Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани: сборник с научни доклади. Аскони-издат, Нов български университет, София, pp. 235-252. ISBN 9789543831401

Маринов, Едуард (2021) Външнотърговски отношения на България в периода 2004-2019 г. Икономически и социални алтернативи (1). pp. 48-63. ISSN 1314-6556

Маринов, Едуард (2021) Новата природа на международната специализация в динамично променящото се световно стопанство. International Journal of Science and Arts, 3. pp. 305-321. ISSN 2671-3551

Маринов, Едуард (2021) Обобщена оценка на конкурентоспособността на Южен Централен район: Приложение на индекса за регионална конкурентоспособност. Управление и образование, 17 (1). pp. 26-34. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2021) Структурни промени в глобалните модели на търсене. Годишник „Икономика и бизнес“, 6. pp. 21-32. ISSN 2534-9651

Младенов, Младен (2021) Властова злоупотреба. Общество и право (4). pp. 66-88. ISSN 0204-8523

Младенов, Младен (2021) Одитиране на неюридическите аспекти на правното звено в организацията. Вътрешен одитор, XVII (4). pp. 10-15. ISSN 1312-4226

Н

Николова, Ирена (2021) Бюджетът. In: Устойчиво градско развитие – поуки за София. Нов български университет, София, pp. 83-106. ISBN 9786192331764, 9786192331771

Николова, Ирена (2021) Външната търговия на ЕС след пандемията. Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани : сборник с научни доклади. pp. 228-234. ISSN 978-954-383-140-1

Николова, Ирена (2021) Дигиталните валути и валутният риск: настоящо състояние и бъдеще. Годишник „Икономика и бизнес“, 6. pp. 1-14. ISSN 2534-9651 (In Press)

С

Савова, Кристина and Темелкова, Стефания (2021) Етичната мода: Бизнес модел и комуникация с потребителя. Медии и обществени комуникации, 48. ISSN 1313-9908

Спасова, Елена and Маринов, Едуард (2021) Глобалните стойностни вериги и променящата се природа на международната специализация. Икономическа мисъл (1). pp. 3-28. ISSN 0013-2993

Т

Трендафилов, Димитър (2021) Отразяване на икономическата стойност на търговската марка в закрилата й като обект на интелектуална собственост в ЕС. Икономика и бизнес, 6. pp. 103-114. ISSN 2534-9651

This list was generated on Sat Sep 30 01:43:58 2023 EEST.