Items where Subject is "Computer science. Computer programming"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 86.

Article

Andonov, Filip and Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2011) A Digital Repository at University Department Level. Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 6-10 July 2011 in Sofia / Dobrinishte, Bulgaria. pp. 155-169. ISSN 1313-8624

Andreev, Andrey and Kirov, Nikolay (2008) Some variants of Hausdorff distance for word matching. Review of the National Center for Digitization, 12. pp. 3-8. ISSN 1820-0109

Duridanov, Ludmil and Giagtzidou, Asenia and Tsenova, Diyana and Ivanov, Ivaylo (2017) Éducation Sentimentale of Game Playing ASD Kids. Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" = National Conference "Education and Research in the Information Society". pp. 89-97. ISSN 2534-8663

Keremedchiev, Delyan and Peneva, Juliana (2017) Comparison of online and traditional in class exams in computer science courses. Proceedings of the National Conference on Education and Research in the Information Society. 69 -78. ISSN 1314-0752

Kirov, Nikolay (2013) A System for Assessing the Knowledge and Skills of Students in Computer Programming. Proceedings of the 8th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science. (In Press)

Kirov, Nikolay (2016) The Bulgarian Collegiate Programming Contest. Proceedings of the 12 Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science. ISSN 1313-8624 (In Press)

Kirov, Nikolay and Krastanov, Michail (2006) Numerical Solutions of ODEs using Volterra Series. Proceedings of the 2-nd International Workshop "Computer Science and Education", June 4-6, 2006, Borovetz-Sofia, Bulgaria. pp. 105-111.

Kirov, Nikolay and Tsvetkov, Milcho New Capabilities of the Software to Support Digitization of Astronomical Photographic Plates. Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, (XI BSACA) Belogradchik, Bulgaria. (Submitted)

Laskov, Lasko and Tsvetkov, Milcho (2013) Data Extraction from Carte du Ciel Images. Astronomical Notes = Astronomische Nachrichten . ISSN 0004-6337 (Submitted)

Peneva, Juliana and Totkov, George and Stanchev, Peter and Shoikova, Elena (2009) Automatic metadata generation for specification of e-documents - the metaspeed project. International Journal Information Technologies & Knowledge, 3. pp. 118-127. ISSN 13131-0455

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav and Andonov, Filip and Dokev, Nikolay (2009) Digital objects – storage, delivery and reuse. International Journal Information Technologies & Knowledge, 3. pp. 61-70. ISSN 13131-0455

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav and Andonov, Filip and Dokev, Nikolay (2011) The Metaspeed project - a progress report. Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 6-10 July 2011 in Sofia / Dobrinishte, Bulgaria. pp. 255-265. ISSN 1313-8624

Stefanov, Ivelin and Stefanova, Rumjana and Dokev, Nikolay (2003) Web Environment for Representation, Tuition and Administering a (Magisterial) Curriculum. Cybernetics and Information Technologies, 3 (1). pp. 18-32. ISSN 1311-9702

Василева, Яна (2015) Векторна компютърна графика в модата. Текстил и облекло, 63 (7-8). pp. 196-198. ISSN 1310-912X

Василева, Яна (2014) Двуизмерно компютърно проектиране при дизайн на текстил и облекло. Машиностроене и машинознание, 9 (2). pp. 52-54. ISSN 1312-8612

Василева, Яна (2011) Проблеми на обучението по компютърни науки в департамент Дизайн и архитектура на НБУ. Маттех ... : Сборник научни трудове : Посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов = Mathtech ... : proceedings of the International Conference : dedicated to the 130-th Anniversary of Academician Kiril Popov's Birth, 1. pp. 388-391. ISSN 1314-3921

Младен, Младенов (2021) Отражението на COVID-19 върху дейността на вътрешния контрол и сигурността на организациите в публичния сектор. Вътрешен одитор, XVIII (3). pp. 20-26. ISSN 1312-4226

Младенов, Младен (2019) Мерки срещу рискове относно защитата на търговската тайна - втора част. Вътрешен одитор (2). pp. 23-15. ISSN 1312-4226

Младенов, Младен (2019) Някои аспекти на киберсигурността. Бюджетни практики (9). ISSN 2603-5464

Младенов, Младен (2019) Съответствие на изискванията за киберсигурност. Вътрешен одитор (3). pp. 27-31. ISSN 1312-4226

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2013) Критерии за оценяване на извънаудиторните форми в програмите по информатика. Шеста национална конференция "Образованието в информационното общество" : 30-31 май 2013 г., Пловдив. pp. 158-165. ISSN 1314-0752

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2011) Технологично подпомогнато редовно обучение по информатика - полезни практики. Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 26-27 май 2011 г.. pp. 111-118. ISSN 1314-0752

Петров, Георги and Димитров, Николай (2012) Използване на Pinguino в обучението по вградени системи. Доклади XI национална конференция с международно участие Електроника 2012. pp. 113-119. ISSN 1313-3985

Попова-Недялкова, Незабравка (2011) Иновативни технологии за събиране на антропометрични данни и създаване на стандарти за дамското облекло. Текстил и облекло, LIX (5). pp. 130-141. ISSN 1310-912X

Попова-Недялкова, Незабравка (2010) Компютъризирани системи за измерване на човешката фигура. Управление и образование, VI (4). pp. 220-226. ISSN 1312-6121

Попова-Недялкова, Незабравка (2011) Преглед на съвременните антропометрични проучвания. Международна научна конференция "УНИТЕХ`11" Габрово , 18-19.11.2011 г. : Сборник доклади, II. pp. 296-299. ISSN 1313-230X

Попова-Недялкова, Незабравка (2013) Създаване на софтуер за конструиране и градиране на облекло. Текстил и облекло, LXI (6). pp. 152-157. ISSN 1310-912X

Book Section

Andreev, Andrey and Kirov, Nikolay (2008) Text Search in Document Images Based on Hausdorff Distance Measures. In: Proceedings of the International conference on computer systems and technologies and Workshop for PhD students in computing CompSysTech'08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June. Association for Computing Machinery, Sofia, II.5-1. ISBN 9789549641523

Bogdanov, Stanislav G. (2013) Group differences in the evaluation of pedagogical usability of e-learning materials. In: Новые технологии в образовательном пространстве родного и иностранного языка. Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, pp. 8-16.

Bogdanov, Stanislav G. (2013) Latent Structures of Teachers and Students in Evaluating the Pedagogical Usability of E-Learning Materials for Language Teaching. In: Инновационные процессы в исследовательской и образовательной деятельности : тезисы докладов II Международной научной конференции, Пермь, 23 апреля 2013 г. Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермь, pp. 3-6. ISBN 9785398011562

Ivanov, Stanislav and Peneva, Juliana and Tuparov, George (2008) Finalizing of UP2UML Project. In: Proceedings of the 4th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science : 6-8 June 2008, Borovetz, Bulgaria. New Bulgarian University, Sofia, pp. 119-128. ISBN 9879545354304

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2010) Beyond the Regular University Education in Computing: the Move towards Blended Learning. In: Информационни технологии в управлението на бизнеса: Сборник доклади. Унив. изд. Наука и икономика, Варна, pp. 297-302. ISBN 9789542104469

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2017) The content of software production course. In: Proc. of the 13th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, June 30-July 03 2017, Albena, Bulgaria. New Bulgarian University, pp. 97-105. ISBN 1313-8624

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav and Sotirova, Kalina and Doneva, Rossitza and Dobreva, Milena (2012) Access to Digital Cultural Heritage: Innovative Applications of Automated Metadata Generation Chapter 1: Digitization of Cultural Heritage – Standards, Institutions, Initiatives. In: Access to Digital Cultural Heritage: Innovative Applications of Automated Metadata Generation. Plovdiv University Publishing House "Paisii Hilendarski", Plodvid, pp. 25-67. ISBN 9789544237226

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav and Staynov, Petko (2008) An educational project for master’s program in computing. In: Proceedings of the International conference on computer systems and technologies and Workshop for PhD students in computing CompSysTech'08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 Junе. Association for Computing Machinery, Sofia, IV.7-1. ISBN 9789549641523

Popova-Nedyalkova, Nezabravka (2010) Anthropometric Researches on the Human Body and setting Size Standards for Ladies' Apparel. In: 2010 Korea-Mongolia International Conference "Fashion Vitality" : Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mongolia June 29, 2010 : Proceedings. Korea Fashion & Costume Design Association; Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar, pp. 46-47.

Tarasheva, Elena (2015) Calculating Key Words In Texts: Methods And Relevance. In: Юбилейна научна конференция 25 години Факултет "Математика и информатика", 27-28 ноември 2015, Велико Търново. Фабер, Велико Търново, pp. 12-21. ISBN 9786190004196

Василева, Яна (2016) Векторни темплейти при дизайн на текстил и облекла. In: Новата идея в образованието : Юбилейна научна конференция с международно участие, 20-21 септември 2016 г., Бургас. Бургаски свободен университет, Бургас, pp. 344-348. ISBN 9786197126280

Василева, Яна (2011) Приложение на двуизмерните компютърни програми в модната индустрия. In: Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Международна конференция, Бургас, 24-25 юни 2011 г. Бургаски свободен университет, Бургас, pp. 274-278. ISBN 9789549370805

Георгиев, Венелин (2013) Планиране на способности за киберсигурност. In: Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" : 16-18 октомври 2013 година. Т. 2, Научно направление "Мениджмънт в сигурността и отбраната". Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, pp. 60-67. ISBN 9789547532007

Георгиев, Венелин (2013) Психологически аспекти на информационната сигурност. In: Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" : 16-18 октомври 2013 година. Т. 2, Научно направление "Мениджмънт в сигурността и отбраната". Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, pp. 68-69. ISBN 9789547532007

Киров, Николай (2016) Републиканска студентска олимпиада по програмиране. In: Национална конференция по информатика, посветена на 80-годишнината от рождението на професор Петър Бърнев : Сборник доклади. Институт по математика и информатика, БАН, София, pp. 87-92. ISBN 9789548986458

Пенева, Юлиана (2017) Терминологичен англо-български речник по бази от данни. In: Принципи на базите от данни. Нов български университет, София. ISBN 9789545359996

Пенева, Юлиана (2017) Физическа организация на базите от данни. In: Принципи на базите от данни. Нов български университет, София, България, pp. 362-391. ISBN 9789545359996

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2009) Смесеният тип на обучение - необходима стъпка в университетското образование по информатика. In: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование = The Third national Conference wirh International Participation on e-Learning in Higher Education. Академично издателство "Ценов", Свищов, pp. 361-367. ISBN 9789542304272

Пудин, Константин (2011) Аспекти на информационната сигурност. In: Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Международна научна конференция, 2-3 декември 2011 г. УНСС, София. Университет за национално и световно стопанство, София, pp. 608-614. ISBN 9789549224733

Чукурлиев, Христо (2021) Дигиталните дрехи на блокчейн технологиите. In: Промените в глобалния свят и новите решения: сборник с доклади от международна научна конференция, 30 септември – 1 октомври 2021 г.: Т. 2. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, pp. 127-140. ISBN 9786197404296

Monograph

Ivanov, Stanislav and Peneva, Juliana (2008) Adaptation of Computer Science Courses for e-learning. Other. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Ivanova, Valentina (2011) PSP Performance Analysis Report. Technical Report. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Laskov, Lasko (2020) Abstract data types. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Laskov, Lasko (2020) Mathematical problems in the first course of programming. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Laskov, Lasko (2020) Numerical integration of two-dimensional complex-valued functions for the needs of BIEM. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Laskov, Lasko (2020) OOP introduction in the first course of programming. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Laskov, Lasko M. (2020) Practical Java: Learning in exercises. Manual. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Георгиева, Мария (2011) HDRI и софтуерни продукти за получаването им. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Георгиева, Мария (2013) Мини игри. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Георгиева, Мария (2011) Форматни проблеми при многоезичен интерфейс за .net приложения. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Джамбазов, Венцислав (2012) Провеждане на електронно обучение чрез платформа Мудъл. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Иванов, Мартин П. (2015) Операционна система Android - структура, организация, архитектура. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Иванов, Мартин П. (2016) Операционни системи - развитие и съвременното им състояние. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Иванов, Мартин П. (2015) Особености на работата със сензори и с услугата за местоположение в ОС Android. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Иванов, Станислав and Пенева, Юлиана (2010) Развитие на магистърската програма "Софтуерни технологии в Интернет" в Нов български университет. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Киров, Николай (2020) Състезателно програмиране. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Ласков, Ласко (2020) Задача за назначенията. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Ласков, Ласко (2018) Метод на разклоняване и граници. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Маринов, Марин and Ласков, Ласко (2017) Компютърно програмиране в обучението по математика. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2011) Определяне на профила на магистърска програма "Софтуерни технологии в интернет". Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Ivanova, Valentina (2012) Leading a Development Team Pilot for IT Project Management Master's Degree Students. In: TSP Symposium 2012: Delivering Agility with Discipline, 18-20 september 2012, St. Petersburg, USA. (Submitted)

Ivanova, Valentina (2012) Master’s Program Information Technology Project Management New Bulgarian University. In: PMDAY BULGARIA 2012, 12.10.2012, Sofia, Bulgaria. (Submitted)

Kirov, Nikolay and Tsvetkov, Milcho (2018) New Capabilities of the Software to Support Digitization of Astronomical Photographic Plates. In: XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, May, 14-18, 2018, Belogradchik. (Submitted)

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2012) Exposing the Intellectual Assets of a University Department. In: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, 5-6 October 2013, Sofia, Bulgaria.

Андонов, Филип and Петров, Георги (2014) Иновативна вертикална система на преподаване с irobot create, python и raspberry pi. In: XII Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2014“, 15 май 2014, София, България.

Андонов, Филип and Петров, Георги and Докев, Николай and Димитров, Николай (2012) Отворения хардуер – нова концепция в дизайна на потребителски ориентирани системи. In: XX национална конференция с международно участие "Телеком 2012: Телекомуникациите - фактор за устойчиво развитие на обществото", 18-19 октомври 2012, София, България. (Submitted)

Василева, Яна (2016) Компютърни експерименти в обучението по моден дизайн. In: Научна конференция "Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация", 28-29 октомври 2016, Русенски университет "Ангел Кънчев". (Unpublished)

Василева, Яна (2016) Компютърни ефекти в модната илюстрация. In: Научна конференция "Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация", 28-29 октомври 2016, Русенски университет "Ангел Кънчев". (Unpublished)

Маринова, Надя (2022) Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи. In: Международна научна конференция: Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи, 30 септември 2022, Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив, България. (Submitted)

Попова-Недялкова, Незабравка (2011) Функционалното облекло в съвременния моден дизайн. In: Научна конференция “Дизайн и архитектура – теория, практика и взаимодействие”, 15 юни 2011, Нов български университет, София, България. (Submitted)

Book

Bogdanov, Stanislav G. (2013) Hacking Hot Potatoes: The Cookbook. New Bulgarian University, Sofia. ISBN 9789545357695

Thesis

Атанасова, Стела (2012) Изследване на методи и средства за създаване на компютърна алгоритмична музика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Винарова, Живка (2006) Теоретични и приложни аспекти на медицинската и здравна информация : Дисертация за научната степен "доктор на науките". Other thesis, Нов български университет.

Михова, Полина (2013) Телемедицински функции на медицинска информационна система : Дисертационен труд за придобиване на научната степен "Доктор" професионално направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника” научна специалност „Комуникационни мрежи и системи“. PhD thesis, Нов български университет.

Петров, Георги (2008) Многомерна цифрова обработка и анализ на последователности от изображения : Автореферат на дисертация за получаване на научно образователна степен "доктор на НБУ" по научна специалност: 02.21.07 "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли). PhD thesis, Нов български университет.

Video

Kechlibareva, Albena (2011) Albena Kechlibareva sings Hugo Wolf - "Der Gärtner". [Video]

Teaching Resource

Kirov, Nikolay (2008) Introduction to Programming in C++. [Teaching Resource] (Unpublished)

Петров, Георги (2012) Програмиране с CUDA за Ubuntu. [Teaching Resource] (In Press)

Other

Киров, Николай (2019) Тестове за оценка на знанията по програмиране. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

This list was generated on Thu Feb 2 18:16:56 2023 EET.