Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | M | N | R | T | Д | К | М | Н | С | Т
Number of items: 42.

K

Kalchev, Emil (2016) Bulgarian Economy and Banking Sector - State and Trends. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Submitted)

Katrandjiev, Hristo and Velinov, Ivo and Radova, Kalina (2016) Usage of rhetorical figures in advertising slogans. Trakia Journal of Sciences, 14 (03). pp. 267-274. ISSN 1313-3551

M

Marinov, Eduard (2016) Current Trends in the Economic Development of the Participating in the Tripartite Free Trade Area Regional Economic Communities. Journal of Economics and Political Economy, 3 (1). pp. 81-104. ISSN 2148-8347

Marinov, Eduard (2016) Economic Effects of Open Access to Scientific Publications. Science. Business. Society.: International Scientific Journal, I (1). pp. 30-33. ISSN 2367-8380

Marinov, Eduard (2016) Economic Effects of Open Access to Scientific Publications. Scientific proceedings of the scientific-technical union of mechanical engineering, XXIV (6/192). pp. 15-18. ISSN 1310-3946

Marinov, Eduard (2016) Economic Partnership Agreements and the Complex Framework of Regional Integration in Africa. EU Trade Policy at the Crossroads: between Economic Liberalism and Democratic Challenges. pp. 1-19.

Marinov, Eduard (2016) Trade Relations between Central and Eastern European and Sub-Saharan African Countries. In: Proceedings of the International Conference Financial Perspectives and Challenges – FiPeC 2016. “Victor Slăvescu” Centre for Financial and Monetary Research, Bucharest, pp. 195-206. ISBN 9789730218367

Marinov, Eduard (2016) Bulgarian and Romanian Regions Competitiveness: A Synthetic Overview. Romanian Journal of Economics (1). pp. 12-33. ISSN 2344-4568

N

Nikolova, Irena (2016) Foreign Direct Investment and Economic Growth: the Case of Bulgaria. Economy & Business, 10. pp. 347-358. ISSN 1314-7242

R

Raza, Werner and Marinov, Eduard (2016) EU Trade Policy – Prospects, Challenges, Alternatives. Economic Thought (2). pp. 145-152. ISSN 0013-2993

T

Trendafilov, Dimitar (2016) From Artifacts to Experiences: Brands in the Era of Prosumeration. Public Journal of Semiotics, 7 (1). pp. 59-78. ISSN 1918-9907

Д

Димитрова, Ралица (2016) Актуални въпроси пред пазара на рисков капитал в Европа. Discussion Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Submitted)

Димитрова, Ралица (2016) Ключови фактори, движещи активността на вълните на сливания и придобивания. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Submitted)

К

Канарян, Нигохос (2016) Директивата платежоспособност II в триизмерното пространство. Теория, регулация, практика. In: Публична лекция, 9 март 2016, Нов български университет, София, България. (Unpublished)

Канарян, Нигохос (2016) Има ли връзка между цената на петрола и курса на щатския долар? Може ли да се възползваме от нея? In: Междудепартаментен семинар „Конюнктура и цени на петрола в международната търговия“, 21.04.2016, Нов български университет, София, България. (Submitted)

Канарян, Нигохос (2016) Оценяване на активи чрез пазарни множители. Manual. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Канарян, Нигохос (2016) Приложение на подхода на подробен преглед от застрахователните дружества за целите на Solvency II. In: Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания : Международна научна конференция, 9-10 ноември 2016 г. : Т. 2. : Финанси, застраховане, отчетност. Академично издателство "Д. А. Ценов", Свищов, pp. 152-157. ISBN 9789542311867

Костенаров, Красимир (2016) Ефективност на внедряването на система за управление на предприемачеството (ERM) в нефинансовите предприятия. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Submitted)

М

Маринов, Едуард (2016) Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: нагласи на българските фирми. Управление и образование, XII (1). pp. 52-57. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2016) Външнотърговски отношения на ЕС с регионите за сключване на споразумения за икономическо партньорство в Африка. Икономически и социални алтернативи (4). pp. 27-40. ISSN 1314-6556

Маринов, Едуард (2016) Защо България загуби пазарите си в Африка – отговорът на българския бизнес. In: Докторантско-студентска научно-практическа конференция "Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности", 21 април 2016 г., Велико Търново [Електронен ресурс] : сборник с доклади. Ай анд Би, Велико Търново, pp. 6-13. ISBN 9786197281071

Маринов, Едуард (2016) Типология на споразуменията за регионална икономическа интеграция. In: География и приятели: В чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Бояджиев и на 35 години преподавателска работа в СУ "Св. Климент Охридски": Сборник. Парадигма, София, pp. 177-189. ISBN 9789543262731

Маринов, Едуард (2016) Търговски отношения на държавите от Югоизточна Европа с Африка. In: Алтернативи на икономическото развитие през XXI век: теории, политики, решения. Клуб Икономика 2000, София, pp. 144-154. ISBN 9789549013832

Маринов, Едуард and Раза, Вернер (2016) Търговската политика на ЕС – перспективи, предизвикателства, алтернативи. Икономическа мисъл, LXI (2). pp. 135-144. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2016) Географска структура на външната търговия на България. In: Икономиката на България в Европейския съюз: Сборник студии. Авангард Прима, София, pp. 159-164. ISBN 9786191605804

Маринов, Едуард (2016) Участието на България в политиката на ЕС за развитие. In: Икономиката на България в Европейския съюз: Сборник студии. Авангард Прима, София, pp. 179-183. ISBN 9786191605804

Младенов, Младен (2016) "Доверените" служители на органа на власт. Професионално обединение на държавните служители.

Младенов, Младен (2016) Антикорупционните агенти в публичното пространство. Професионално обединение на държавните служители.

Младенов, Младен (2016) Екзистенциалните дилеми на държавните служители. Професионално обединение на държавните служители.

Младенов, Младен (2016) Историческите транформации при конструкцията на задължителната противоправна заповед в българската правна система. Studia Iuridico-Historica, V (5). pp. 120-137. ISSN 1314-9296

Младенов, Младен (2016) Комплексно административно обслужване: приложни аспекти. Институт по публична администрация, София. ISBN 9786197262056

Младенов, Младен (2016) Концепцията за общата процесуална забрана за преследване на граждани, дали сведения за предполагаеми нарушения на длъжностни лица. Професионално обединение на държавните служители.

Младенов, Младен (2016) Някои ефекти и дефекти на административния договор в хипотезата на предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ. Социология и икономика, VI (4). pp. 132-147. ISSN 1314-3603

Младенов, Младен (2016) Прагматизъм и правомерност. Интернет страница на ПОДС.

Младенов, Младен (2016) Преодоляването на една 40-годишна правна догматика. Интернет страница на ПОДС.

Младенов, Младен (2016) Производството по разглеждане и решаване на предложения и сигнали, уредено в Административнопроцесуалния кодекс. Норма (8). pp. 66-95. ISSN 1314-5118

Младенов, Младен (2016) Следовател и обвързана администрация. Интернет страница на ПОДС.

Н

Николова, Ирена (2016) Бъдещето на българския лев и Европейският паричен съюз = Future of Bulgarian Lev and European Monetary Union. Съвременни управленски практики (9). pp. 299-306. ISSN 1313-8758

Николова, Ирена (2016) Валутнокурсовите колебания при формите за плащане в международната търговия. Годишник на департамент „Икономика“. ISSN 2534-⁠9651

Николова, Ирена (2016) Предизвикателства пред експортната политика на България след присъединяването в Европейския съюз = Challenges to Export Policy of Bulgaria after EU Accession. Годишник на департамент „Администрация и управление“, Том 1. pp. 1-27. ISSN 2603-297X

С

Спасова, Елена (2016) Външнотърговски и валутно-курсови условия за устойчив растеж в силно отворена икономика : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.02.10 "Световно стопанство и международни икономически отношения". PhD thesis, Нов български университет.

Т

Трендафилов, Димитър (2016) Икономика в сегашно време. Годишник на департамент "Икономика". (In Press)

This list was generated on Thu Feb 2 10:04:02 2023 EET.